Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 217

Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kırşehir Doğumlu Memurlar (1879-1909)

Ahmet Gündüz

Sicill-i ahval defterleri verilerine göre yapılmış olan bu çalışmanın birinci kısmında ilk önce kullanılan arşiv belgeleri hakkında bilgilere yer verilmektedir. Sicill-i ahval nedir?, Sicill-i Ahval Defterleri kavramlarıyla ne kastedilmektedir? Sicill-i ahval defterleri hangi tarihten itibaren tutulmaya başlanmıştır ve hangi tarihe kadar sicil kayıtlarının tutulması devam etmiştir..gibi konular açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci kısımda ise Sicill-i ahval defterlerine göre tespit edilen Kırşehir doğumlu memurların hakkında veriler tablolar halinde değerlendirilmiştir. Memurların doğum tarihleri, hangi okulları okudukları, kaç yaşında göreve başladıkları, stajyer olarak mı yoksa kadrolu olarak mı işe başladıkları, işe başladıklarında kaç kuruş maaşla başladıkları, görevleri süresince almış oldukları maaşlarının miktarı, memuriyetleri esnasında ceza alıp-almadıkları, emekli olduklarında aldıkları maaşlarının miktarına varıncaya kadar detaylı bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sicill-i ahval, Kırşehir, Kırşehir doğumlu memurlar.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_287


According to Sicill-i Ahval Resgister, Officials Born in Kirsehir (1879-1909)

Register-i ruined the books have been made according to the first part of this study are given information about the archival documents used in the first month. Register-i ruined definition of what is meant by the concept of the Registry-i ruined the books? Began to be kept from the date on which the Registry-i ruined the books and records which record keeping up to date with issues such as continued .. tried to explain. In the second part of the Registry-i was born in Kirsehir affairs officers are determined according to the books in the tables on the data evaluated. Dates of birth of civil servants, which schools they read, how many years have started to work, or as permanent staff is hired as an intern began, how many cents salary when they start work, the tasks they had taken during the amount of salary, position is not taken during the penalty-taking, the amount of salary they receive when they reached retirement until more information is given.

Keywords: Register-i ruined , Kirsehir, Kirsehir-born civil servants.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_287


219