Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 221

Sistem ve Tarih

Mustafa Malhut

Yirminci yüzyılın başında geleneksel tarih anlayışı değişmeye başladı. Annales Okulu ile farklı bir anlayış tarihsel araştırmalarda boy gösterdi. Tarihin diğer bilim dallarının yöntemleri ile açıklanması zor olmasına rağmen Annales Okulu ile tarih çalışmaları interdisipliner sentez çerçevesinde bir dönüşüm yaşadı. Günümüzde tarih araştırmalarında çeşitli metodolojik çalışmalar vardır. Tarihsel sosyoloji ve karşılaştırmalı tarih bunlardan bazılarıdır. Belki buna bir sistem olarak tarihi de ekleyebiliriz. Bir sistem olarak tarihi inceleyen çalışmalara literatürde rastlamak zordur. Bu makalede sistemin ne olduğu ile sistem ve tarih arasındaki ilişki sorgulanacak ve bazı örnek çalışmalardan hareketle tarihin bir sistem dâhilinde işlenebilirliği üzerinde durulacaktır. Önemli olan tarih çalışmalarını herhangi bir sistematiğin veya belli sınırlamaların içine hapsetmek değil onun çok farklı kulvarlardan ilerleyebilecek bir disiplin olduğunu göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Annales Okulu, Tarih, Sistem, İbn Haldun, Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Modern Dünya Sistemi.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_209


System and History

At the beginning of the 20th century began to change the traditional understanding of history. It was appeared a different approach in historical research through the Annales School. Although history could not be easily explained with methods of other disciplines, historical researches via the Annales School lived in a transformation under the interdisciplinary synthesis. Today in history research, there are several methodological studies. Historical Sociology and comparative history are some of them. Maybe we can add it on history as a system. Studies viewing history as a system are difficult to find in the literature. In this article will be queried what is the system and relationship between history and system. And will be focused on penetrability within a system of history moving from some example studies. What is important, studies of the history not be confined within any systematic or certain limitations and it is indicated that it is a discipline which can move on from very different ways.

Keywords: The Annales School, History, System, Ibn Khaldun, Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, the Modern

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_209


214