Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2301

Erol Çiydem ORCID Icon

SON DÖNEM OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLKÖĞRETİM ALANINDAKİ DÖNÜŞÜMÜ USUL-İ CEDİD KAVRAMI ÜZERİNDEN ANLAMAK (1839-1913)

Bu çalışmanın amacı, son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim sisteminin ilk kademesindeki dönüşümü usul-i cedid kavramı üzerinden açıklayabilmektir. Bu anlamda usul-i cedid kavramı çalışmanın merkezinde yer almaktadır. Araştırma sonucunda ise Tanzimat Dönemi’nden (1839-1876) itibaren Osmanlı eğitimcilerinin gündeminde olan usul-i cedid kavramının öğretim yöntemlerindeki değişiklikten daha kapsamlı bir anlam taşıdığı anlaşılmıştır. Öğretim yöntemlerindeki değişimin tek başına bir anlam ifade etmediği ve dolayısıyla öğretim yöntemlerindeki değişikliğe yönelik politikaların eğitim alanındaki farklı alanlarda da dönüşüme yol açtığı fark edilmiştir. Bu bağlamda usul-i cedid kavramının, son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda ilkokullardaki fiziksel yapının dönüşümünü, müfredattaki değişimi, ilk kademede görev yapan öğretmenlerin niteliklerinin artırılmasını, disiplin alanındaki değişimi nitelediği sonucuna varılmıştır. Bu anlamda usul-i cedid kavramının anlamını bilmek son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitimin ilk kademesindeki yenileşme çabalarını ve bu çabaların amacını anlamak açısından önemlidir. Çalışmadaki başlıca verileri; Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden elde edilen belgeler, Osmanlı eğitim sisteminde ilk kademe için çıkarılan talimatnameler, nizamnameler, ilkokul müfredat programları, hatıratlar ve dönemin basınında konuyla ilgili yer alan haber ve makaleler oluşturmaktadır. Çalışmada tarihsel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Eğitim, Usul-i Cedid


UNDERSTANDING THE TRANSFORMATION IN THE FIELD OF PRIMARY EDUCATION IN THE LAST PERIOD OTTOMAN EMPIRE THROUGH THE CONCEPT OF “NEW METHOD” (1839-1913)

This study aims to explain the transformation in the first stage of the education system in the late Ottoman Empire through the concept of "new method". In this sense, the concept of new method is at the center of the study. As a result of the research, it has been understood that the concept of "new method", which has been on the agenda of Ottoman educators since the Tanzimat Period (1839-1876), has a more comprehensive meaning than the change in teaching methods. It has been realized that the change in teaching methods does not make sense on its own, and therefore, the policies for the change in teaching methods lead to a transformation in different fields in the field of education. In this context, it has been concluded that the concept of new method characterizes the transformation of the physical structure in primary schools, the change in the curriculum, the improvement of the qualifications of the teachers working at the first level, and the change in the field of discipline in the late Ottoman Empire. In this sense, knowing the meaning of the concept of new method is important in terms of understanding the reform efforts in the first stage of education in the late Ottoman Empire and the purpose of these efforts. The main data in the study; The main data in the study; The documents obtained from the Presidency Ottoman Archives, the directives issued for the first level in the Ottoman education system, regulations, primary school curriculum, memoirs and news and articles on the subject in the press of the period. Historical research method was used in the study.

Keywords: Ottoman Empire, Education, New method

Sayfa Aralığı: 383-400


Atıf İçin

Erol Çiydem, “Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda İlköğretim Alanındaki Dönüşümü Usul-i Cedid Kavramı Üzerinden Anlamak (1839-1913)”, History Studies, 15/2, Mayıs 2023, s. 383-400.


128