Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1414

Tahir Bilirli ORCID Icon

Son Dönem Osmanlı Taşra Hapishaneleri Tokat Hapishanesi Örneği

Modern anlamda hapishane sanayileşme ile birlikte Avrupa´da ortaya çıkarken, Osmanlı Devleti´nde ise Tanzimat sonrası idari yapıda yeniden yapılanma sonucu ortaya çıkmıştır. Daha öncesinde mahbes olarak adlandırılan bu yerler, suçlunun cezasının ifasını beklediği ya da yargılanmayı beklediği yerlerdi. Mahbesler genellikle vilayet binaları veya idarecilerin konakları altında bulunan mahzen veya depo gibi alanlardır. Mahbesler Tanzimat´tan sonra müstakil bir yer olarak inşa edilmeye başlayarak suçlunun ıslah edildiği yerlere dönüşmüştür. Tokat Hapishanesi de 19. yüzyılın sonlarında kurulmuş bir hapishanedir. Bu çalışmada Tokat Hapishanesi´nin 20. yüzyılın başında yani Osmanlı Devleti´nin son dönemlerinde yaşadığı fiziki değişim, mahkumlarının sağlık ve güvenlik durumları, ne tür suçluların bulunduğu, hapishanede görevli memurların durumları ele alınmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Tokat, Hapishane, Mahkûm, Suç.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.746


Last Period Ottoman Provincial Prisons: Tokat Prison Example

In modern sense, prisons have emerged in Europe with industrialization. In the Ottoman Empire, prisons emerged after the Tanzimat with the restructuring of the administrative units. These places, formerly called mahbes, were places where the criminal's waited trial or punishment. These were usually places such as cellars or warehouses under the houses of the provincial buildings or administrators. The prisons began to be built as an independent units after the Tanzimat and it became places where the criminals were rehablitated. Tokat Prison was established in the late 19th century. In this study, the physical changes of the Tokat prison throughout the Ottoman period, health and safety conditions of the prisoners, the types of the criminals and the positions of the prison officers in the prison will be studied.

Keywords: Ottoman, Tokat, Prison, Convict, Crime

DOI Number: 10.9737/hist.2019.746


416