Yıl:2022   Cilt: 14   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2285

Mehmet Yunus Aktürk ORCID Icon

SUMERLERİN YIKILIŞINDA TOPRAKLARIN TUZLAŞMASI SORUNSALI

Sumerler, M.Ö. 5. binde Mezopotamya topraklarına gelerek M.Ö. 4. bine doğru bu bölgenin güneyine inmişlerdir. Kendi bildikleri ya da geliştirdikleri teknikler ile Basra Körfezi’ne yakın bataklıkları kurutarak tarımsal üretime uygun hâle getirmişlerdir. Bu sayede kendilerinden sonra kurulacak olan devletlere de bir takım kültürel aktarımlarda bulunmuşlardır. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda, Tufan neticesinde toprağın tuzlaştığı, bunun tarımsal verimi düşürdüğü ve bu verimsizliğin Sumerlerin yıkılışında önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir. Bu çalışmada tuzlaşma teknik olarak açıklanarak, Sumerlerin tarih sahnesinden çekilmesinde etkili olan faktörler üzerinde durulacaktır. Bu faktörler arasında tuzlaşmanın, Sumerlerin yıkılışındaki rolünün hangi ölçüde olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Toprağın tuzlanmasının Sumerler üzerindeki ekonomik, sosyal ve politik etkilerini daha iyi tespit edebilmek için, ağırlıklı olarak kendilerinden sonra bölgede hâkimiyeti sağlayan Akkadların durumundan bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sumerler, Tuzlaşma, Nuh Tufanı, Sumerlerin Yıkılışı

10.9737/hist.2021.1101


THE PROBLEM OF SALINIZATION OF THE SOILS IN THE FALL OF THE SUMERIANS

The Sumerians came to Mesopotamia in the 5th millennium BC and went down to the south of this region towards the 4th millennium BC. With the techniques they knew or developed, they dried the marshes close to the Persian Gulf and made them suitable for agricultural production. In this way, they made some cultural transfers to the states that would be established after them. In some studies conducted in recent years, it has been stated that the soil became salty as a result of the Flood, this reduced agricultural productivity and this inefficiency played an important role in the collapse of the Sumerians. In this study, salinization will be explained technically and the factors that were effective in the withdrawal of the Sumerians from the stage of history will be emphasized. Among these factors, the role of salinization in the collapse of the Sumerians will be tried to be determined. In order to better determine the economic, social and political effects of the salinization of the soil on the Sumerians, the situation of the Akkadians, who dominated the region after them, will be mentioned.

Keywords: Sumerian, Salinization, Noah’s Flood, Fall of the Sumerians

10.9737/hist.2021.1101

Sayfa Aralığı: 754-765


538