Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 456

Tarih ve Uluslararası İlişkiler: Yapıcı Bir Diyalog Çağrısı

Hakkı Büyükbaş

Bu çalışmada Uluslararası İlişkiler disiplininde, teori, teori inşa etme ve yöntem arayışında, tarihin yeri ve rolü ele alınıp irdelenmiştir. Disiplinin kuruluş yıllarında tarihe önemli bir yer verilmiştir. Ancak II. Dünya Savaşı´ndan sonra Uluslararası İlişkiler çalışmalarında tarihe mesafeli bir yaklaşım benimsenmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde Uluslararası İlişkiler uzmanları tarihle yapıcı bir diyalog içine girmişlerdir. Teori oluşturma ve araştırma süreçlerinde çeşitli Uluslararası İlişkiler yaklaşımları kendi içinde tarihe değişen ölçüde yer verilmiştir. Uluslararası İlişkiler çalışmalarında tarihe yer verilmesi veya verilmemesinin benimsenen sosyal bilim metodu ile yakın ilişkisi olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ilk önce Uluslararası İlişkiler disiplininde tarihin yeri ve rolü tartışılmıştır. Takip eden bölümlerde bazı önemli Uluslararası İlişkiler teorileri ele alınmış ve bunların tarih karşısında tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, Türk Uluslararası İlişkiler ve Türk tarihçiliği arasında yapıcı bir diyalog çağrısı ile tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Teori, Teori İnşası, Yöntembilim, Tarih

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_849


History and International Relations: An Appeal for Constructive Dialogue

This paper studies and discusses the role and place of history in International Relations theory, theory building, and methodology. In the early years of the discipline, history had played a crucial role. However, after WWII and until the end of the Cold War a distanced approach had been adopted in the field, due to adoption of a strict positivistic social science methodology during that period. After the Cold War students of International Relations practiced a more constructive dialog with historical researches/historiography. Within the process of theory building and research, diverse approaches of International Relations have given varied importance to the roles of history. It has been observed that the selected methods of social sciences to be taken into account have varied the multitude of the part of history. In this study firstly, the role of history in IR has been debated in general. In the following sections some significant International Relations theories have been reviewed and analyzed in order to show how much importance they have given to historical studies and historiography in their approaches. This paper concludes with a call for a constructive dialog between Turkish scientific discipline of International Relations, history, and Turkish historiography.

Keywords: International Relations, Theory, Theory Building, Methodology, History

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_849


187