Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1437

Kader Akdağ Sarı

19. Yüzyıl Ortalarında Tatarpazarı´nda Etnik/ Dini İşbölümü ve Gelir Dağılımı

Balkan yarımadasının doğusunda yer alan ve 19. yüzyılda Edirne Eyaleti´nin Filibe Kaymakamlığı´na bağlı olan Tatarpazarı Kazası, çeltik üretiminin yoğun olarak yürütüldüğü, iktisadi faaliyetler bakımından önem arzeden bir yerleşim yeridir. Bulgaristan coğrafyasında gerek Filibe´ye yakınlığı gerekse de Meriç havzasında kurulmuş olması sebebiyle ticari ve zirai bakımdan birçok kaza merkezinden farklı özelliklere sahiptir. Balkanlarda çoğu yerleşim yeri gibi Tatarpazarı da etnik açıdan çeşitlilik göstermektedir. 31 mahallesi bulunan kaza merkezinde Müslümanların yanı sıra, Hristiyan Bulgar, Ermeni ve Yahudi haneler yan yana yaşamakta ve iktisadi hayatın parçasını oluşturmaktadır. Tanzimatla birlikte yeniden yapılanma süreci içerisinde, 1844 yılında kişilerin gerçek ödeme gücünü tespit etmek ve vergi yükünde buna göre düzenlemeler yapmak üzere, Temettüât sayımları yapılmaya başlanmıştır. Çalışmanın amacı; 19. yüzyıl ortalarında yapılan Temettüat sayımları üzerinden, Tatarpazarı merkezinde yaşayan tebaanın mesleki yapısı, tarımsal faaliyetleri, gelir kaynakları ve gelir düzeylerinin incelenmesi, Müslüman ve gayrimüslimler arasındaki etnik /dini işbölümünün ve gelir dağılımı arasındaki farklılıkların ortaya konulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Tatarpazarı, Pazardzhik, Temettüat Defterleri, Balkanlar, İşbölümü.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.766


The Ethnic / Religious Workplace and Income Distribution in Tatarpazari in The Mid-19th Century

Tatarpazarı located in the eastern part of the Balkan peninsula and connected to the district governorate of Edirne province in the 19th century is a settlement where rice production is carried out intensively and at the same time it is a place of great economic activity. Due to its close proximity to Plovdiv and the Meriç basin in Bulgaria, it has different characteristics in terms of commercial and agricultural accidents. Tatarpazari, like most settlements in the Balkans, is ethnically diverse. In addition to the Muslim Turks, the Christian Bulgarian, Armenian and Jewish households live together and form part of the economic system. During the reconstruction process with Tanzimat, revenue counts were started to be made in 1844 to determine the real payment power of individuals and to make arrangements in the tax burden accordingly. The aim of this study; examining the professional structure, agricultural activities, income sources and income levels of the subjects living in the center of Tatarpazari and the differences between the ethnic / religious division of labor and income distribution between Muslims and non-Muslims.

Keywords: Tatarpazarı, Pazardzhik, Temettüat Books, The Balkans, Division of Labour

DOI Number: 10.9737/hist.2019.766


424