Yıl:2012   Cilt: 4   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 389

Tamer Balcı

Türk Milliyetçileri ve Osmanlı İmparatorluk Mirası

Bu makale Cumhuriyetin ilk döneminden Soğuk Savaş sonuna kadar olan dönemde Türk milliyetçilerinin Osmanlı imparatorluk mirasına yaklaşımlarını konu edinmektedir. Kemalist devlet ulus oluşturma aşamasında laik Türk ulus devleti çizgisini koruyabilmek için Osmanlı imparatorluk mirasından yararlanmamıştı. Rıza Nur ve Nihal Atsız tarafından yönlendirilen resmi milliyetçi söylemin dışındaki ırkçı miliyetçiler de Osmanlı çok kültürlülüğünü zayıflık olarak göstermekteydiler. Ayrıca dönemin milliyetçi kaynaklarında Türk olmayan devşirme yönetici tabakasının katkıları küçümsenmiş imparatorluk adeta millileştirilmişdi. Ancak cumhuriyet rejiminin güçlenmesinden sonra Kemalist devlet Osmanlı imparatorluk mirasını yükselen sosyalist tehtide karşı kullanmıştır. İslama sıcak bakan milliyetçiler imparatorluk mirasını milliyetçiliği güçlendirecek önemli bir siyasi araç olarak gördükleri gibi bu mirası İslam mirası ile birleştirerek İslam ve milliyetçiliğin bir araya gelmesine zemin hazırladılar. Milliyetçilerce yaratılan dindar Osmanlı Müslümanı imajı potensiyel milliyetçiler için bir örnek model oldu. Osmanlı İmparatorluğu´na yönelik herhangi bir eleştiri de bu örnek modele yapılan bir saldırı olarak görüldü. Bu durum yalnızca Osmanlı İmparatorluğu ve onun mirası üzerine yapılacak olan objektif akademik çalışmaları geciktirdi.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Milliyetçilik, İslam, Osmanlı mirası, Türkiye

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_681


Turkish Nationalists and the Ottoman Imperial Legacy

This article covers how Turkish nationalists approached the Ottoman imperial legacy from the early republican period to the end of the Cold War. In order not to discredit the secular Turkish nation-state, the Kemalist republic did not rely on the Ottoman imperial legacy in its national construction. Led by Rıza Nur and Nihal Atsız, chauvinist nationalists outside the grip of the state targeted the multiculturalism of the Ottomans as its weakness. Nevertheless, all nationalists Turkified the empire in their narratives and belittled the contributions of the non-Turkish ruling elite (devshirme). Only after the republic was solidified, did the Kemalist state use the Ottoman imperial legacy cautiously against the rising threat of socialism. Pro-Islamic nationalists found the imperial legacy as a useful political tool to boost up nationalism and combined it with its Islamic legacy paving the road for the reconciliation of Islam and nationalism. The religious Ottoman Muslim image nationalists created became an ideal role model for potential nationalists. Any criticism of the Ottoman Empire was seen as an attack on this role model. This predicament only delayed the objective, academic study of the Ottoman Empire and its legacy.

Keywords: Ottoman Empire, Nationalism, Islam, Ottoman legacy, Turkey

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_681


59