Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2357

Ramazan Altınay ORCID Icon,Esra Çeçen ORCID Icon

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NDE KADINLARIN YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MOĞOL İSTİLASINA KADAR

Türkiye Selçuklu Devleti’nde yapılan siyasi evlilikler neticesinde kadınlar gittikleri yerlerde devlet yönetiminde söz sahibi olmayı başarmış, gerektiğinde ülkenin savunulmasına katkıda bulunmuş, eşlerinin ölümü üzerine kendi oğullarını sultan yapmak için çaba sarf etmiş veya evlendikleri kişilerin bulundukları bölgenin yeni iktidarı olmalarını sağlamışlardır. Melikelerin iktidar hırsları kimi zaman bulundukları devletleri yıkılma eşiğine getirmiş, kimi zaman ise yaptıkları akıllı ve stratejik siyasi müdahalelerle yıkılmaktan kurtarmıştır. Bu makalede, Türkiye Selçuklu Devleti’nde melikelerin yaptıkları siyasi evlilikler aracılığıyla devlet yönetiminde etkili bir rol oynamalarının bu devletin siyasi tarihine etkileri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın giriş bölümünde Türkiye Selçuklu Devleti’nde kadının yeri ve önemi hakkında bilgi verilmiştir. Ardından eski Türk devletlerinde kadının iktidara olan etkileri ile Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devletleri’nin hangi beylik ve devletlerle siyasi evlilikler yaparak akrabalık kurdukları anlatılmıştır. Daha sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nde kadınların iktidara olan etkileri hakkında bilgi verilmiş olup yapılan araştırmaların neticesinde Türkiye Selçuklu Devleti’nde kadınların İslamiyet öncesi ve sonrası Türk devletlerinde olduğu gibi iktidarda etkin bir rol oynayarak önemli siyasi olaylara imza attıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Selçuklu Devleti, Kadın/Melike, Siyasi Evlilik, Yönetim, İktidar Üzerindeki Etkiler.


THE INFLUENCES OF WOMEN ON MANAGEMENT IN THE TURKEY SELJUK STATE: UNTIL THE MONGOL INVASION

İn the Turkey Seljuk State as a result of the made political marriages, women managed to have a say in the state management in the places they went, contributed to the defense of the country when necessary, made efforts to make their own sons sultan after the death of their spouses, or ensured that the people they married became the new rulers of the region they were in. Melikes ambitions for power sometimes brought the states in which they were in to the brink of collapse, and sometimes they saved them from collapse with clever and strategic political interventions. İn this article, it has been studied to give information about the effects of the melikes playing an effective role in the state administration through the political marriages in the Turkey Seljuk State on the political history of this state. The introductory section of the research gives information on the status and significance of women in the Turkey Seljuk State. Next, the effects of women on power in the former Turkish states is explained, and with which principalities and states the Great Seljuk and Turkey Seljuk States established kinship by making political marriages. Then, information was given about the impact of women on power in the Turkey Seljuk State and as a conclusion of the research, it was detected that women in the Turkey Seljuk State, as well as in the pre-Islamic and post-Islamic Turkish states, played an active role in power and signed important political events.

Keywords: Turkey Seljuk State, Woman/Melike, Political Marriage, Management, İmpacts on Power.

Sayfa Aralığı: 347-359


Atıf İçin

Ramazan Altınay, Esra Çeçen, “Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kadınların Yönetim Üzerindeki Etkileri: Moğol İstilasına Kadar”, History Studies, 15/2, Mayıs 2023, s.347-359.


186