Yıl:2022   Cilt: 14   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2193

Elif Aşcı, Hayri Çapraz

Türkiye’de Milliyetçiliğin Reklamlarda Görünümü (1929-1960

Reklamlar, ürün ve hizmeti tanıtmanın yanında, bir süre sonra dönemin özelliklerini taşıyan tarihsel kaynaklar arasında değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada da, 1929-1960 arası dönemde Türkiye’de ulusal ve yerel yazılı basında çıkan reklamlar tarihsel bir kaynak olarak incelenerek, dönemin politikaları ile uyumluluğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda Cumhuriyet Türkiye’sinin inşasında öne çıkan ilkelerden Milliyetçilik ve dönemin reklamları arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Dönemin reklamlarında aidiyet hissini geliştirmek ve pekiştirmek için milli karakterli denilebilecek kelimelere sıklıkla başvurulur; yerli malı kullanımı da vatandaşlık görevi olarak vurgulanır. Dolayısıyla devletin temel ilkeleri ile dönemin bazı reklamları arasında bir uyum olduğu dikkat çekmektedir. Bu yönüyle reklamlar tarihsel bir kaynak olarak değerlendirilmiş, 1929 ekonomik buhranı sonrası başlayan süreçteki ekonomik ve siyasi alandaki millileşme politikalarının yansımaları 1960'a kadar izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklam, milliyetçilik, yerli malı, tasarruf

10.9737/hist.2021.1089


The Appearance of Nationalism in Advertisements in Turkey (1929-1960)

Advertisements, in addition to promoting products and services, after a certain period of time can be considered as historical sources that carry the characteristics of the relevant period. The advertisements published in the press of the Republic of Turkey between 1929 and 1960 were analysed and their compatibility with the policies of the period was shown in this study. In this context, the connection between Nationalism, one of the eminent principles in the construction of the Republic of Turkey, and the advertisements of the period is taken under debate. In the advertisements of the stated period, words with a national character are frequently used in order to improve and reinforce the sense of belonging; The usage of domestic goods is also accentuated as a civic responsibility and duty. Thus, it is noteworthy that there is a harmony between the fundamental principles of the state and some advertisements of the relevant period. In this respect, advertisements were evaluated as a historical source, and the reflections of the nationalization policies in the economic and political field in the process that started after the 1929 economic crisis were followed until 1960.

Keywords: Advertisement, nationalism, local goods, austerity

10.9737/hist.2021.1089


163