Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 281

XII. ve XIII. Yüzyıllarda Anadolu´da Yaşayan Müslümanlarla Gayri Müslimler Arasındaki İlişkilerin Hususiyetleri

İsmail Çiftçioğlu , Ahmet Uysal

Bu makalede öncelikle XII. ve XIII. yüzyıllarda Anadolu´da yaşayan Müslümanlar (Türkler) ile gayri Müslimler (Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Yahudiler) arasındaki yakınlaşmayı kolaylaştıran faktörler üzerinde durulmaktadır. Akabinde Müslümanlarla gayri Müslimler arasındaki ilişkilerin yapısı ve bunun günlük hayattaki yansımaları hakkında bilgi verilmektedir. Bu bağlamda, her iki topluluk arasındaki ticarî, meslekî, dinî ve sosyal alanlardaki etkileşimlere dair çeşitli örnekler sunulmaktadır. Söz konusu örneklerden, Müslümanlarla gayri Müslimler arasındaki ilişkilerin, ağırlıklı olarak karşılıklı hoşgörüye dayandığı sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küçük Asya-Selçuklu-Türkler-Müslümanlar-Gayri Müslimler-Hoşgörü

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_415


The Nature of Relations between Muslims and Non-Muslims in Asia Minor during the Twelfth and Thirteenth Centuries

In this article, we first elaborated on the factors facilitating the rapprochement between the Muslims (Turks) and non-Muslims (Greeks, Armenians, Syrians and Jews) of Asia Minor during the twelfth and thirteenth centuries. Secondly, we examine the nature of the relations between Muslims and non-Muslims and described how it was experienced in their daily life. In this context, we provided various examples of the commercial, professional, religious and social interactions between Muslim and non-Muslim communities. With these examples, we concluded that the relations between Muslims and non-Muslims were mostly based on mutual tolerance.

Keywords: Asia Minor-Seljukid-Turks-Muslims-Non Muslims-Tolerance

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_415


79