Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1550

XIX. Yüzyılda Karabük ve Çevresinde Muhacirler Meselesi

Hakan Türkkan ORCID Icon

Muhacirler meselesi Osmanlı Devleti´nin toprak kaybetmesine bağlı olarak ortaya çıkan ve özellikle XIX. yüzyılın çeşitli dönemlerinde etkisi yoğun olarak hissedilen bir konudur. Bu dönemde muhacirler, savaşlar nedeniyle kaybedilen topraklardan kaçarak Osmanlı Devleti topraklarına sığınmışlardır. Osmanlı Devleti bu kitleleri ülkenin çeşitli şehirlerine yerleştirerek onların güvenliklerini ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalmıştır. Dönemin Osmanlı Devlet Arşivi kayıtlarından, Safranbolu da dahil olmak üzere günümüz Karabük ve civarındaki yerleşim yerlerine muhacirlerin gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu noktada özellikle yerel halkın muhacirlere yaklaşımı önem arz etmektedir. Çünkü dışarıdan gelmiş, hiç tanışılmamış kimseler olması elbette muhacirlere karşı tereddütlü bir yaklaşım doğurmuştur. Bunun yanı sıra Muhacirlere yerleşebilecekleri ve tarım yapabilecekleri topraklar verilmesi gibi kararlar da yerel halk açısından önem arz etmiştir. Muhacirlerin de hiç bilmedikleri bir ülke veya şehre gelmekle ayrıca kaygılı ve tereddütlü oldukları ve bunun etkisiyle zaman zaman devletin aldığı kararların dışına çıkmak istemeleri söz konusudur. Çalışma muhacirlerin nerelerden geldikleri, Karabük ve civarında nerelere yerleştirildikleri, halkla ve devletle olan ilişkileri ve karşılaşılan sorunların neler olduğu sorularına cevap aramaktadır. Çalışmanın kaynaklarını Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı verileri ve muhaceret ile ilgili literatür çalışmaları oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muhacir, Göç, Osmanlı, Karabük, Kastamonu, Bolu.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.801


The Problem of Immigrants in and Around Karabuk in The 19th Century

The issue of immigrants emerged due to the loss of land by the Ottoman Empire and its effect was felt especially in various periods of the 19th century. During this period, the immigrants escaped from the lands lost because of the wars and took refuge in the Ottoman Empire. The Ottoman Empire had placed these masses in various cities of the country and had to resolve their security and necessity. It is understood from the records of the Ottoman State Archives of the period that the immigrants were sent to Karabük and nearby settlements, including Safranbolu. At this point, the attitude of the local people to the emigrants is important. Because of the fact that people who have come from outside and have never been met will of course bring a hesitant approach to immigrants. Besides, decisions such as giving lands to the immigrants and giving them agricultural land were important for the local people. The immigrants were also anxious and hesitant because they came to a country or city they did not know. Due to this, they did not want to comply with the decisions taken by the state from time to time. The study seeks answers to questions about where the immigrants come from, where they are placed in Karabük and its surroundings, their relations with the public and the state, and what problems are encountered. The sources of the study consist of Presidential State Archives Presidency data, immigration literature studies.

Keywords: Immigrant, Migrant, Ottoman, Karabuk, Kastamonu, Bolu.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.801


181