Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 630

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti´nde Hekim Hasta İlişkileri ve Diplomasız Hekimler

Hanım Göktaş

Osmanlı arşiv belgeleri ve farklı bölgelerin şer`iyye sicilleri taranarak yapılan bu çalışma, 19.yüzyılda Osmanlı Devleti´ndeki hekim-hasta ilişkilerini incelemektedir. Makalede hekim yokluğundan dolayı türeyen diplomasız hekim ve eczacılara karşı devletin aldığı tedbirler ele alınarak, bu tedbirlerin diplomasız hekim ve eczacıların faaliyetlerinin engellenmesinde başarılı olduğu ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tıp, Sağlık, Hasta, Hekim, Rıza Senedi

Doi Number :10.9737/historyS1483


Doctor-Patient Relations and Uncertificated Doctors in 19th Century Ottoman Empire

Relying on the Ottoman archival documents and sharia court records, this article examines the doctor-patient relationships in the nineteenth century Otttoman Empire. Article analyzes the legal precautions the Ottomans took to curb the practice of uncertified doctors and pharmacists and argues that these precautions were largely successful.

Keywords: Ottoman Empire, Medicine, Healthcare, Patient, Doctor, Consent Contract

Doi Number :10.9737/historyS1483


264