Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1533

XVI. Yüzyılda Börklüce Taifesi ve İskânı

Oğuz Şentürk ORCID Icon

Börklüce taifesi Harzemşah Devleti´nin yıkılmasıyla birlikte Moğol baskısı sonucu Anadolu´ya gelen Harezm Türklerinden olduğu görülmektedir. Moğol baskısından kaçan diğer Türkmen unsurlar gibi Anadolu´nun belirli bir hattı boyunca batıya doğru hareket ederek kendi adını taşıyan yeni yerleşim birimleri kurdukları anlaşılmaktadır. Taifenin bu hareketliliği sadece Anadolu ile sınırlı kalmayıp Balkanlara doğru hareket etmişlerdir. Böylece taife hem Batı Anadolu´da hem de Balkanlarda bölgenin Türkleşmesinde ve terk edilmiş toprakların şenlendirilmesinde önemli rol oynadıkları söylenebilir. Börklüce taifesinin göç hareketini doğudan batıya takip ettiğimizde Anadolu´da Maraş, Adana, Tarsus ve Manisa, Balkanlarda ise Pravadi, Şumnu, Selanik ve Varna gibi önemli şehirlerde izlerine rastlamak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Börklüce, Börklüce Taifesi, Harezm Türkleri, Batı Anadolu, Balkanlar

DOI Number: 10.9737/hist.2019.808


Börklüce Community and Settlement in the 16th Century

With the collapse of the Harzemshah State, the Börklüce community is one of the Khwarezm Turks who came to Anatolia as a result of the Mongolian oppression. Like other Turkmen elements fleeing from the Mongol oppression, it is understood that they moved to the west along a certain line of Anatolia and establish new settlements bearing their own name. This activity of the community was not limited to Anatolia but they moved towards the Balkans. Thus, the community can be said to play an important role in the Turkification of the region and in the revitalization of abandoned lands both in Western Anatolia and the Balkans. When we follow the migration movement of Börklüce community from east to west, it is possible to see traces in important cities such as Maraş, Adana, Tarsus and Manisa in Anatolia and Pravadi, Shumen, Thessaloniki and Varna in the Balkans.

Keywords: Börklüce, Börklüce Community, Khwarezm Turks, Western Anatolia, Balkans

DOI Number: 10.9737/hist.2019.808


171