Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 278

Özlem Başarır

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Statü-Servet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılında ortaya çıkan çeşitli mali, idari ve sosyal gelişmeler araştırmacıların her zaman dikkatini çekmiş ve üzerinde farklı açılardan değerlendirmeler yapmalarının önünü açmıştır. Osmanlı sosyal ve ekonomik hayatının yansıdığı önemli kaynaklardan olduğu kabul edilen terekeler, bir taraftan Osmanlı toplumunun resmi kayıtlarında doğrudan yer almayan kişilerin servetleri ve mal varlıklarını ortaya koyarken diğer taraftan hem dönemin özellikleri hem de tereke sahiplerinin yaşadıkları bölgelerle ilgili çeşitli açılardan sosyal ve ekonomik yorumlar yapılmasına da olanak tanıyordu. Bu çalışma, Saruhan ve Diyarbekir'de mali ve idari görevler üstlenmiş iki kişinin elde ettikleri servetlerini -yayımlanmış- terekelerindeki verilerden hareketle -coğrafî olarak Anadolu'nun doğusu ve batısında- ne yönde kullandıklarını gündelik hayat ve tüketim alışkanlıkları açısından ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diyarbekir (Diyarbakır), Mütesellim, Osmanlı Devleti, Saruhan, Tereke, Voyvoda

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_412


An Assessment on the Status-Wealth Relationship in Ottoman Provincial Administration in XVIIIth Century

The various financial, administrative and social developments emerged in the Ottoman Empire in XVIIIth century has always attracted the attention of researchers and led to evaluations with the different way on them. The estate records have considered as one of the important recources reflected the Ottoman social and economic structures. Therefore this resources on the one hand have showed the wealth and assets of persons not included in the official records of the Ottoman society, on the other hand have allowed for making social and economic reviews of various aspects related to both the characteristics of the period and the regions of estate owners. This work is discussed two people undertaken financial and administrative tasks in Saruhan and Diyarbekir, geographically in Anatolia's the east and west, using what direction their wealth, with their estate's datas, in terms of everyday life and consumption patterns.

Keywords: Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_412

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_412


396