Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2063

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ´NDE MALİKÂNE SİSTEMİNİN UYGULANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR: KASTAMONU SANCAĞI ÖRNEĞİ

Faruk Söylemez ORCID Icon, Duygu Kol ORCID Icon

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıldan itibaren içinde bulunduğu mali buhrana çözüm arayışı sonucunda ülke genelinde iltizam ve malikâne sistemi gibi değişik mali politikalar tatbik etmiştir. Bu mali politikalardan malikâne sisteminin tatbikini ve bu noktada karşılaşılan sorunları genel olarak değerlendirebilmek sınırlı bir bölge ve zaman içinde ayrıntılı bir inceleme sonucu mümkün olabilmektedir. Kastamonu Sancağı özelinde malikâne sisteminin değerlendirilmesi ve sistemin tatbikinde karşılaşılan sorunlar çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu cümleden hareketle çalışmada üzerinde durulacak esas konuyu Kastamonu Sancağı´nda malikâne mutasarrıflarını zorlayan meseleler teşkil etmektedir. Kastamonu Sancağı´nda malikâne mutasarrıflarını en çok uğraştıran sorunların başında vergi toplama işlemlerinde çıkan sıkıntılar gelmektedir. Ayrıca sancak dâhilindeki mukataaların güvenlik ve asayişinin sağlanması, bir kişinin tasarrufunda bulunan mukataaya bir başka malikânecinin müdahalede bulunması, mukataa satışlarında kefil gösterme gibi durumlar malikâne mutasarrıflarını uğraştıran diğer sorun gruplarını oluşturmaktadır. Çalışmada bu sorunların ayrıntılı izahı ve Osmanlı Devleti´nin bu duruma karşı tutumu ele alınacaktır. Konu büyük ölçüde Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan arşiv belgeleri ışığında incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kastamonu, Malikâne, Mukataa, Mutasarrıf.

10.9737/hist.2021.1037


The Problems Occurred in the Application of the Malikâne (Tax-farming) System in the Ottoman Empire in the XVIIIth Century: The Case of the Sanjak of Kastamonu

As a solution to the economic crisis, the Ottoman Empire began to practice forms of tax farming were known as iltizam and malikâne in whole country from the XVIIth century. It is possible to assess the application and problems were faced in the application of malikâne system in a limited region and time with a detailed and comprehensive study. This study aims to reveal the assessment and problems were faced in the application of malikâne system based on the Sanjak of Kastamonu. From this perspective, this study focuses on the most difficult issues for the rulers (mutasarrıflar) of malikâne in the Sanjak of Kastamonu. The problems occurred in tax collection were the most difficult problems for the rulers of malikâne in the Sanjak of Kastamonu. Besides, maintaining order and security of the revenue units (mukataas) in the sanjak, the interventions the holders of iltizam (mültezim) to each others and appointing guarantors were other problems for the rulers of malikâne. This study reveals these problems and the policy of the Ottoman Empire towards this situation in the light of the archive documents in the Presidential Ottoman Archive

Keywords: The Ottoman Empire, Kastamonu, Tax-farming, Revenue Unit, the ruler of malikâne.

10.9737/hist.2021.1037


142