Year:2020   Volume: 12   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1703

Gülseren Alkış Yazıcı - Hüseyin Üreten

Imperial Cult and Cult Buildings in the Ancient City of Ephesus

Imperial period of roman history is focused on the emperor subject which is the sustained and the only main religious element. City states under the roman governance, assimilated the roman emperors as a deity, have established temples for them, and performed their religious cult rituals in honor of the emperors. Thus, the city states in minor asia gave consent to the roman power and the official reflection of the ideology made in the name of the emperors took place within the roman imperial cult. With the reign of emperor Augustus, roman state cult was settled in the Ephesus city, which have entered the period of economic prosperity as the capital of the province of Asia. In this study, all aspects of the cult, which was established in honor of the emperors in the ancient city of Ephesus, were discussed by archaeological, epigraphic and numismatic data. The influence of the imperial cult on the city can be clearly seen in the ancient city of Ephesus.

Keywords: Asia Minor, Ephesus, Cult, Imperial Cult, Neokoros.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.848


Ephesos Antik Kenti'nde İmparatorluk Kültü Ve Kült Yapıları

İmparatorluk Dönemi Roma Tarihi, sürekli ve tek dini temel unsuru olan imparator öznesi üzerine odaklanmıştır. Roma hâkimiyeti altındaki kent devletleri, Roma imparatorlarını birer tanrı gibi kabul edip onlar için tapınaklar kurmuşlar ve dinsel kült ritüellerini imparatorlar onuruna gerçekleştirmişlerdir. Böylece Küçük Asya´daki kent devletlerinin, Roma iktidarına rıza göstermesi ve imparatorlar adına oluşturulan ideolojinin resmi yansıması, Roma İmparatorluk Kültü şeklinde gerçekleşmiştir. İmparator Augustus dönemiyle birlikte, ekonomik olarak refah dönemine giren ve Asia Eyaleti´nin başkenti olan Ephesos kentine de resmi Roma Devlet Kültü yerleşmiştir. Bu çalışmada arkeolojik, epigrafik ve nümizmatik veriler ışığında, Ephesos antik kentinde imparatorlar onuruna kurulan kültün bütün yönleri ele alınmıştır. İmparatorluk Kültü´nün kent üzerindeki etkisi, Ephesos antik kentinde belirgin bir biçimde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küçük Asya, Ephesos, Kült, İmparatorluk Kültü, Neokoros.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.848


132