Year:2020   Volume: 12   Issue: 2   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1699

Mehmet Evsile

The reflection of developments in mining in Turkey to the daily life (1923-1950)

Turkish Republic has experienced great development in mining sector since the Republic was established. These developments have been investigated regarding to the technical point of view by the mining and geology engineers and the ecomomists. In later years, the historians started to deal with the mentioned subject. The details about the subject were described through the investigation of the M.A, Phd thesis and searching the archieve documents in other studies. The Representatives expressed their ideas about mining during the Budget discussions held in the Turkish Grand Assembly and these speeches were recorded into the Turkish Grand Assenbly Records which were not prefered by the historians to produce their articles. In this study, it is tried to determine the reflection of the mining developments in Turkey and its reflections to the daily life by going through the speeches performed by the Representatives recorded in Turkish Grand Assembly Records to contribute to the previous studies. In addition to the knowledge produced in technical and academical fields, the knowledge that interests the daily life is added to the literature.

Keywords: Turkish Republic, Mining, Search for Mine, Search for Oil.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.838


Türkiye´de Madencilik Alanındaki Gelişmelerin Günlük Hayata Yansımaları (1923-1950)

Türkiye Cumhuriyeti döneminde madencilik sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu konudaki gelişmeler ağırlıklı olarak maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve iktisatçılar tarafından ele alınarak teknik boyutları ile incelenmiştir. Daha sonraki zamanlarda, konu ile ilgili olarak tarihçiler de çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Yüksek lisans, doktora tezleri ve diğer eserlerde arşiv belgeleri ışığında konunun ayrıntıları ortaya konulmuştur. Tarih çalışmalarında pek fazla kullanılmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerîdesi´nde, genellikle bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri tarafından yapılan konuşmalarda da madencilik hakkında görüşler ifade edilmiştir. İşte biz de bu makalemizde, önceki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerîdesi´nde kayda geçen konuşmaları taramak suretiyle konunun gündelik hayata yansımalarını tesbit ettik. Böylece teknik alanda, akademik alanda üretilen bilgilere ilâve olarak, gündelik hayatı ilgilendiren bilgiler de literatüre kazandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Madencilik, Maden Arama, Petrol Arama.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.838


67