Year:2019   Volume: 11   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 1412

The Roles of Women in City Life in the Age of Assyrian Trade Colonies

Hülya Kaya Hasdemir ORCID Icon

Kültepe Tablets, which are the first written documents enlightening the history of Ancient Anatolia, belong to Assyrian Trade Colonies Age (1975-1725 BC).The content of the documents are mostly about commerce, finance and law and they include procedures related to these fields. Names of many women who were active in city life in the 2nd century BC has been learnt mostly by these published documents. Thanks to abundance of archives related to Assyrian merchants, the information about the women from the Assyrian families has gained importance. According to Kültepe texts, local and Assyrian women had the rights of trading, real estate and slave dealing, having social rights in case of engagement, marriage and divorce and receiving a share from inheritance, in the Assyrian Trade Colonies Age. In addition to this, it is known that the Anatolian women had a say in the government of the country together with the king. In this study we try to discuss the role of women in urban life.

Keywords: City, Woman, Trade, Social Class

DOI Number: 10.9737/hist.2019.748


Koloni Çağı´nda Kadınların Şehir Hayatındaki Rolleri

Eski Anadolu tarihini aydınlatan ilk yazılı belgeler olan Kültepe tabletleri Asur Ticaret Kolonileri Çağı´na (M.Ö. 1975-1725) aittirler. Belgelerin içeriği daha çok ticaret, iktisat ve hukuk hakkındadır ve belgeler bu alanlarla ilgili prosedürleri ihtiva etmektedir. M.Ö. II. binde şehir hayatında faaliyet göstermiş pek çok kadının adının öğrenilmesi bu belgelerin neşredilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Asurlu tüccarlara ait arşivlerin sayısının daha fazla olmasından dolayı Asurlu ailelere mensup kadınlar hakkındaki bilgiler ağırlık kazanmaktadır. Kültepe metinlerine göre, Asur Ticaret Kolonileri Çağı´nda yerli ve Asurlu kadınların ticaret yapma, gayrimenkul ve köle alıp-satma, nişanlanma, evlilik ve boşanma hallerinde sosyal haklara sahiptirler ve mirastan pay alma hakları bulunmaktadır. Bunun yanında Anadolu kadınının ülke yönetiminde kral ile birlikte söz sahibi olduğu bilinmektedir. Biz bu çalışmada doğumdan itibaren kadınların şehir hayatında hangi rolleri nasıl üstlendiklerini ele alınmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Şehir, Kadın, Ticaret, Sosyal sınıf

DOI Number: 10.9737/hist.2019.748


212