International Journal of History ISSN:1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Year:2020 Volume: 12  Issue: 3  Area: History

Mustafa Edip Çelik
Turkish-British Relations According To British Resources
 
After 1930, The Republic of Turkey began to develop a more effective foreign policy, monitoring relations with Britain after the settlement of Mosul in 1926. Turkey developed a policy on the changes in the international area and exchanged ideas with Britain about the steps which will be taken in this direction. Turkey has set it’s foreign policy to paralel of Mustafa Kemal Atatürk’s “Peace at Home Peace in the World” direction and cooperated with it’s neighbor’s to secure it’s borders. Turkey, as a result of applying this policy has played an important role in the Balkan Pact which was signed in 1934. This study aims to examine the development of the Turkish-British relations and the development of the Balkan Pact in the framework of British documents in 1934.

Keywords: Turkish-British relations, Balkan Pact, Turkey

DOI Number: 10.9737/hist.2020.857

İngiliz Belgelerine Göre Türk-İngiliz İlişkileri ve Balkan Paktı (1934)
 
Türkiye Cumhuriyeti, 1930 sonrası daha etkili bir dış politika izlemeye ve 1926 yılında Musul meselesinin çözümü sonrasında İngiltere ile münasebetlerini geliştirmeye başlamıştır. Uluslararası alanda yaşanan konjonktürel değişiklikleri lehine kullanma üzerine politika geliştiren Türkiye, bu doğrultuda atacağı adımlarda İngiltere ile fikir alış verişlerinde bulunmayı ihmal etmemiştir. Türkiye dış politikasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda belirlemiş ve sınırlarını güvenceye almak için komşu devletler ile işbirliği yapma yoluna gitmiştir. Türkiye, uyguladığı bu politikası neticesinde 1934 yılında Balkan Paktı’nın imzalanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu çalışma, 1934 yılında Türk-İngiliz ilişkilerinin gelimini ve Balkan Paktı’nın gelişimini İngiliz belgeleri çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk-İngiliz ilişkileri, Balkan Paktı, Türkiye

DOI Number: 10.9737/hist.2020.857

Detail