Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2420

Mehmet Kıbıl ORCID Icon

1908 JÖN TÜRK DEVRİMİ’NİN İNGİLİZ BASININA YANSIMALARI1908 JÖN TÜRK DEVRİMİ’NİN İNGİLİZ BASININA YANSIMALARI

Rumeli’deki birliklerin isyan hareketinin ardından 24 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet, yurt dışında geniş çapta ses getirmiş, Avrupa’nın önde gelen başkentlerinde yakından takip edilmiştir. İngiliz basını, Türkiye’de yaşanan bu olağanüstü hareketliliğe ilk birkaç gün şüphe ile yaklaşsa da Jön Türklerin orduya hâkim olması ve bu sayede devrimin ülke genelinde kabul gördüğü anlaşılıp Sultan II. Abdülhamit’in de anayasayı ilan etmek zorunda kalmasıyla devrime coşkulu bir şekilde destek vermiştir. Sadece Türkiye’deki günlük siyasi ve toplumsal gelişmeler takip edilmemiş, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkiler ile özellikle Makedonya sorunu hakkında çeşitli analizler yapılmıştır. Makalenin kapsamı II. Meşrutiyetin ilanından 17 Aralık 1908’de açılan meclise kadar geçen beş aylık süredir. Devrimin dış basında ve kamuoyunda nasıl algılandığının bilinmesi, genel olarak II. Meşrutiyet Döneminin daha iyi anlaşılması açısından son derece mühimdir.

Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Jön Türkler, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamit, İngiliz basını

https://doi.org/10.9737/historystudies.1323688


REFLECTIONS OF THE 1908 YOUNG TURK REVOLUTION IN THE ENGLISH PRESS

After the rebellion of the troops in Rumelia, the II. The Constitutional Monarchy had a wide impact abroad and was followed closely in the leading capitals of Europe. Although the British press was skeptical of this extraordinary activity in Turkey for the first few days, they enthusiastically supported the revolution when the Young Turks dominated the army and it was understood that the revolution was accepted throughout the country and the Sultan Abdülhamit II. had to declare the constitution. Not only the daily political and social developments in Turkey have been followed, but also various analyzes have been made about the relations that will develop between Turkey and England and especially the Macedonian problem. Scope of the article II. It is the five-month period between July 24, 1908, the day when the Constitutional Monarchy was declared, and the parliament opened on December 17, 1908, following the elections held in November and December of the same year. Knowing how the revolution was perceived in the foreign press and public opinion, in general, II. It is extremely important for a better understanding of the Constitutional Monarchy period.

Keywords: Second Constitutional Monarchy, Young Turks, Committee of Union and Progress, Abdülhamit II, British press

https://doi.org/10.9737/historystudies.1323688

Sayfa Aralığı: 703-721


Atıf İçin

KIBIL, Mehmet. “1908 Jön Türk Devriminin İngiliz Basınına Yansımaları”. History Studies 15, sy. 4 (Kasım 2023): 703-21. https://doi.org/10.9737/historystudies.1323688.


481