Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreci

  1. Anasayfa
  2. Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreci

Makale Gönderme ve Değerlendirme Süreci

1. Yazarların talimatlara dikkat etmeleri beklenmektedir. Yazar ilk History Studies’in Yazarlara Bilgi ve Yazım Kurallarını okumalı ve makalesini buna göre hazırlamalıdır. (Ayrıca makale sitemizde bulunan şablona göre birebir hazırlanmalıdır.) 

2. Makale Gönderimi: Yazar makaleyi Dergipark aracılığıyla dergiye gönderir. (History Studies e-posta ile gönderimleri kabul etmez).

3. Yayın Kurulu Değerlendirmesi: History Studies Yayın Kurulu, makalenin gerekli bölümlerinin (öz, anahtar kelimeler, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça gibi) olup olmadığını ve makalenin, derginin yazım kurallarına göre yazılıp yazılmadığını kontrol eder. Makalenin kalitesi bu noktada değerlendirilmemektedir.

4. Editörler tarafından değerlendirme: Editörler, makalenin dergi için uygunluğunu, yeterince orijinal ve ilgi çekici olup olmadığını kontrol eder. Aksi takdirde, makale daha fazla incelenmeden reddedilebilir.

5. İntihal programından geçirme: Yayına sunulan tüm yazılar intihal taramasına tabi tutulur. Tarama sistemi tarafından oluşturulan raporlar, nihai karar için editör tarafından değerlendirilir. Benzerlik oranı toplamda %12’dan fazla olan yazılar iade edilir.

6. Hakemlik İçin Davet: Makaleler intihal programından geçirildikten sonra iki (gerektiğinde üç) hakem tarafından inceleme için hakem ataması yapılır. Hakem ataması çift körleme sistemi ile yapılmaktadır.

7. Değerlendirme Davetine Yanıt: Hakemlik için yapılan daveti hakem öncelikle kendi uzmanlıkları, çıkar çatışmaları ve ulaşılabilirliklerine karşı değerlendirir. Daha sonra daveti kabul eder veya reddederler. Mümkünse, reddedildiklerinde alternatif hakem önerebilirler. Hakem makaleyi değerlendirmeyi kabul ettiğinde değerlendirme için 12 hafta süresi bulunmaktadır.

8. Hakemlerin Makaleyi İncelemesi: Hakem, makaleyi birkaç kez okumak için zamanı ayırır. İlk okuma, eserin ilk izlenimini oluşturmak için kullanılır. Bu aşamada büyük sorunlar bulunursa, hakem daha fazla çalışma yapmadan makaleyi reddedebilir. Aksi takdirde, ayrıntılı bir şekilde makaleyi gözden geçirmek için notlar alarak makaleyi birkaç kez daha okuyacaktır. Daha sonra makalenin yayınlanması konusunda, kabul, revizyon veya reddetme önerisi ile birlikte raporunu siteme yükler.

9. Editör Hakem Raporlarını Değerlendirir: Editör genel bir karar vermeden önce hakemlerin raporlarını dikkate alır. Raporlar büyük farklılıklar gösteriyorsa, editör bir karar vermeden önce fazladan bir görüş almak için ek bir inceleme için makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir.

10. Hakemlerin raporlarından biri makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini, diğeri ise makalenin "yayınlanamayacağını" belirtirse, editör makaleyi bir kez daha inceler. Bu incelemeden sonra editör ya tüm süreci iptal eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar bu sonuçtan dergi platformu aracılığıyla haberdar edilir.

11. Yazara Hakem Raporları Gönderilir: Editör, ilgili hakemlerin raporları da dahil olmak üzere yazar dergi platformu aracılığıyla bilgilendirilir

12- Makale hakem ve editörden yayın için onay aldıktan sonra, yazar makalenin son halini (makalenin sonuna geniş ingilizce özet eklenerek) sisteme yükler.

13- Yazar tarafından son hali yüklenen makale dil editörleri tarafından okunduktan sonra editör tarafından yayınlanmak üzere sıraya alınır.

 

Makalenizi Nasıl Yükleyebilirsiniz?

Makalenizi Dergipark sistemi üzerinden yükleyebilirsiniz. Doldurması gereken (Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı çerçevesinde Telif Hakkı Devir Sözleşmesi) Makale Gönderimi esnasında Dosyalar menüsü altında bulunmaktadır. 

Dergipark History Studies sayfası için tıklayınız. 

 

 

History Studies Makale Değerlendirme ve Yayın Süreci

 1. Başvuru Aşaması

-Yazar makaleyi Dergipark sistemine yükler. Bu aşamada yazar, makalenin bir başka dergide değerlendirme sürecinde olmadığını taahhüt eder.
-Sekreterya makaleyi “biçimsel açıdan” inceler, gerekirse yazardan makale yazım kuralları ve atıf gösterme yöntemleri hakkında düzeltme ister.
-Ön kontrol aşamasını müteakiben dergi sekreteryası iThenticate benzerlik raporu alır.
-Editör/Editörler makaleyi ele alınan konunun önemi, metodolojisi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirerek yazardan düzenleme isteyebilir ya da doğrudan ret kararı verebilir.
-Makale alan editörüne sevk edilir. Alan Editörü, makaleyi alana katkı sunma potansiyeli ve metodolojisi açısından tekrar değerlendirir ve gerekli gördüğü durumlarda yazardan düzenleme isteyebilir ya da doğrudan ret kararı verebilir.
-Alan Editörü, makaleyi alanında uzman en az iki hakeme (gerekli gördüğü durumlarda üç hakeme) gönderir ve makalenin çift kör hakemlik değerlendirmesi başlar.
-Alan Editörleri, hakem seçiminde yazar/yazarlar ile hakem olarak atanacak kişi arasında “danışmanlık ilişkisi” başta olmak üzere, ortak yazarlık vb. gibi ilişkiler bulunmamasına dikkat etmekle yükümlüdür. Bir zorunluluk olmamakla birlikte yazar ile aynı bölümde çalışan hakemlere hakemlik gönderilmemesine dikkat edilir.
-Başvuru aşamasının herhangi bir sürecinde yazar kendinden talep edilen biçimsel düzeltmeleri yapmazsa makale hakem sürecine alınmadan reddedilir.

 

2. Çift Kör Hakemlik Aşaması

-Değerlendirme yapmayı kabul eden hakem, makalenin ve makale değerlendirme sürecinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
-Hakemlerin değerlendirme aşmasında şu sorulara yanıt vermesi beklenir:
        1. Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı ile içeriği uyumlu mudur?
        2. Çalışmanın Türkçe ve İngilizce özeti makaleyi doğru ve özlü bir biçimde yansıtmakta mıdır?
        3. Çalışma konu başlığında belirtilen alana uygun mudur ?
        4. Çalışma ilgili bilim dalına katkı yapmakta mıdır, ilgili çalışma bilimsel bir değer ifade etmekte midir?
        5. Konu ile ilgili kaynaklar yeterli ve güncel midir?
        6. Çalışmada kullanılan veriler ve araştırma yöntemi amaca uygun mudur?
        7. Çalışma dil ve yazım kuralları bakımından anlaşılır mıdır?
        8. Sonuç bölümü yeterince irdelenmiş midir?
        9. İlgili çalışma hakkında yazar / yazarlar araştırılan konuya ilişkin olarak yeni bir katkı ve değer sağlamış mıdır?
        10. Çalışmada intihal olgusu ya da birebir alıntıya rastlanmış mıdır?

-Hakemler gerekli gördükleri durumda yazara önerilerini makale metni üzerinde gösterebilir ve metin üzerinde düzeltme önerileri verebilirler. Editöre makale hakkında önerilerde bulunabilir.
-Hakemler Majör Revizyon kararı verdikleri makaleleri, yazarın düzeltmesini müteakiben yeniden değerlendirir.
-Editörlerin kabul kararı verebilmeleri için en az iki hakemin makale hakkında “Kabul” ya da “Minör Revizyon: Yeniden Değerlendirmeme Gerek Yok” önerisi vermiş olması gerekmektedir.
-İki ret kararı alan makaleler reddedilir.

 

3. Yayın Aşaması

-Yazara Dergipark sistemine “kaynakça” yüklemesi için düzeltme açılır.
-Makale mizanpaja ve dil editörlerine gönderilir. Bu aşamada yazardan gerekli hallerde düzeltme istenilebilir.
-Makaleler kabul tarihine göre sıraya alınır, sırası geldiği sayıda yayınlanır ve yayınlandığı sayıda da kabul tarihine göre sıralanır.

*Baş Editör ilgili süreçlerin her aşamasında tam yetkiye sahiptir. Gerektiği durumlarda iki kabul almış olsa bile makaleye ret kararı verebilir.
*Tüm bu süreçler ortalama 12 hafta sürmektedir.