Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2421

Dürdane Şahin ORCID Icon

27 MAYIS 1960 ASKERİ DARBESİ VE BASIN (1960-1965)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çok partili hayata geçmesiyle birlikte kurulan Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinde basın büyük bir rol oynadı. Bunun farkında olan Demokrat Parti liderleri, basının bu desteğine karşılık, basına özgürlükler tanıyan bazı düzenlemeler getirdi. Fakat zaman içerisinde Demokrat Parti’nin gerek ekonomik gerekse diğer alanlarda bazı olumsuz politikalar uygulamaları haliyle basının iktidara karşı tepki göstermesine neden oldu. Buna karşılık iktidar, basının bu tepkisini bazı yöntemlerle engellemeye çalıştı. Lakin bu durum, 27 Mayıs askeri darbesi sonucunda iktidarın düşürülmesine neden olan sebeplerden biri oldu. 27 Mayıs darbesinden sonra basının önemli bir kısmı, darbeci güçlerin yanında yer aldı. Darbenin gerçekleştiği ilk günden itibaren gazetelerin manşetlerinde 27 Mayısı öven haberlere yer verilirken Demokrat Parti’yi itham edici haberlerden de çekinilmedi. Özellikle Yassıada mahkemelerinin devam ettiği günlerde Yassıada’da görülen davalara gazete sayfalarında geniş yerler verilerek halkın dikkatleri bu yöne çekildi. Basının siyasi anlamda önemli bir güç olduğunun farkında olan Milli Birlik Komitesi döneminde basına özgürlük tanıyan birtakım düzenlemeler yapıldı. Basın mensupları ile işverenler arasında basın çalışanlarının haklarını koruyan kanunlar çıkarıldı. Ayrıca 1961 anayasasında basınla ilgili bazı hükümlere yer verildi. Bu makalede, 27 Mayıs askeri darbesinden sonra Türkiye’de basının darbeye, yeni iktidar çevrelerine ve devrilen Menderes hükümetine yönelik izlediği tavırlar ve yeni iktidar çevrelerinin basınla ilgili hayata geçirdiği düzenlemeler incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs 1960, Basın, Adnan Menderes, Basın kanunu

https://doi.org/10.9737/historystudies.1326911


MAY 27, 1960 MILITARY COUP AND THE PRESS (1960-1965)

After the Second World War, the press played a major role in the coming to power of the Democratic Party, which was established with the multi-party system of the Republic of Turkey. Aware of this, the Democratic Party leaders introduced some regulations that gave freedom to the press in response to this support of the press. However, over time, the Democratic Party's implementation of some negative policies in both economic and other fields caused the press to react against the government. On the other hand, the government tried to prevent this reaction of the press with some methods. However, this situation was one of the reasons that led to the fall of the government as a result of the May 27 military coup. After the May 27 coup, a significant part of the press sided with the putschist forces. From the first day of the coup, the headlines of the newspapers included the news praising May 27, and the news accusing the Democrat Party did not hesitate. Especially in the days when the Yassıada courts continued, the public's attention was drawn to this direction by giving wide coverage to the ongoing lawsuits in Yassıada. During the period of the National Unity Committee, which was aware of the fact that the press was an important political power, some regulations were made that gave freedom to the press. Laws protecting the rights of press workers were enacted between press members and employers. In addition, some provisions regarding the press were included in the 1961 constitution. In this article, the attitudes of the press towards the coup, the new ruling circles and the overthrown Menderes government in Turkey after the May 27 military coup and the arrangements made by the new ruling circles regarding the press will be examined.

Keywords: 27 May 1960, Press, Adnan Menderes, Press law

https://doi.org/10.9737/historystudies.1326911

Sayfa Aralığı: 723-741


Atıf İçin

ŞAHİN, Dürdane. “27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Basın (1960-1965)”. History Studies 15, sy. 4 (Kasım 2023): 723-41. https://doi.org/10.9737/historystudies.1326911.


739