Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2407

Fahriye Begüm Yıldızeli ORCID Icon

ABD’DE ÖZGÜRLÜK OTOYOLU: AFROAMERİKAN SİVİL HAKLAR HAREKETİ VE ÖZELLİKLERİ

Yeni keşfedilen Amerika kıtasında ticari çıkarlar ve emperyal rekabetlerle başlayan köleliğin tarihi, 20.yüzyılda Amerikan toplumu içinde ayrımcılık sistemi halini almış, post kolonyal dünya düzeninde ırkçı politkalarla varlığını hissettirmeye devam etmiştir. Oryantalizmin yaydığı Doğu imajı çerçevesinde oluşturulan düşüncelerde olduğu gibi Batılı beyaz araştırmacılar 1950’li yıllara kadar köleleştirilmiş siyahilerin tarihini siyasi ve anayasal sınırlar çerçevesinde kandi perspektiflerinden yazmışlardır. Buna rağmen, yaşamsal mücadele ve toplumsal travmalarla geçen Afroamerikan tarihi, Afrikalıların 16. ve 17.yüzyıllarda Kuzey Amerika’ya gelişiyle başlamış, 1955 ve 1968 yılları arasında yoğunlaşan sivil haklar hareketi ile birlikte siyahiler tarafından yeniden yazılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, ABD tarihinde ırkçılığın tarihsel sürecinde en önemli konu olmayı sürdüren siyahi ayrımcılığını ve direniş hareketini ana hatlarıyla değerlendirmektir. Özellikle 1955 yılında başlayan Sivil Haklar Hareketi’nin 13 yılına odaklanarak temel özellikleri, liderleri, kitleleri harekete geçirmede kullanılan temel araçları, önemli dönüm noktaları ve bunların ulusal ve küresel boyuttaki yansıma ve etkileri analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Afroamerikan Sivil Haklar Hareketi, Martin Luther King, Jim Crow Yasaları, şiddet içermeyen protesto, Rosa Parks

10.9737/historystudies.1279287


FREEDOM HIGHWAY IN THE USA: THE AFRO-AMERICAN CIVIL RIGHTS MOVEMENT AND ITS CHARACTERISTICS

The history of slavery, which started with commercial interests and imperial rivalries in the newly discovered American continent, became a discrimination system in the American system in the American society in the 20th century and continued to make its prsence felt with racist policies in the post-colonial order. Western white researchers wrote the history of enslaved blacks from their own perspectives within the framework of political and constitutional boundaries until the 1950s. Despite this, African-Amrican history which went through life struggles and social travmas, started with the arrival of Africans in the North America in the 16th and 17th centuries, and started to be rewritten by blacks with the intensifying civil right movements between 1955 and 1968. The main purpose of this study is to evaluate the black discrimination and the resistance movement, which continue to be the most important issue in the historical process of racism in the history of the USA. Focusing especially on the 12 years of the Civil Rights Movement, which started in 1955, the main features, leaders, the main tools used to mobilize the masses, important turning points and their national and global reflection and effects will be analysed.

Keywords: African-American Civil Rights Movement, Martin Luther King, Jim Crow laws, nonviolent process, Rosa Parks

10.9737/historystudies.1279287

Sayfa Aralığı: 585-599


Atıf İçin

Fahriye Begüm Yıldızeli , “ABD’de Özgürlük Otoyolu: Afroamerikan Sivil Haklar Hareketi ve Özellikleri”, History Studies, 15/3, Ağustos 2023, s. 585-599.


482