Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2405

Yeşim Dilek ORCID Icon

ANTİK MEZOPOTAMYA SOSYAL DÜZENİNDE DEMONLAR: PAZUZU VE LAMAŠTU PARADOKSU

Yaşamın her alanına yayılan paradoksal düşünme ve kişilerin karakterleriyle uyuşmayan zıt davranışları, aslında birbirine tezat ancak aynı zamanda sinerjik ve sistem içerisinde birbiriyle ilişkili dualiteleri birlikte düşünmeyi gerektirmiştir. Dışarıdan tamamen zıt algılanan muğlak olgular aslında bir toplumun sosyal düzeninin oluşmasında oldukça önemli yer edinmektedir. Antik dönemlerde yaşayan halkların sosyal düzeni oluşturmak ve bulundukları çağa ayak uydurmak için kendi yarattıkları olgular içerisinde hem düalist hem de ironik durumlar mevcuttur. Bu antik toplumlar arasında en göze çarpanı medeniyetin beşiği olarak görülen ve tarihte oldukça önemli bir yere sahip olan Antik Mezopotamya’dır. Mezopotamya'da tanrılarla birlikte koruyucular, iyi ve kötü ruhlar, demonlar ve hayaletler de dâhil olmak üzere birçok farklı türde insanüstü varlığın olduğuna inanılmıştır. Bu varlıklar sosyal düzen ve denge içerisine dâhil edilmiş ve böylece toplumsal yapının oluşumuna katkıları olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Mezopotamya’nın sıra dışı demonlarından Pazuzu ve Lamaštu’yu farklı karakteristik özellikleri bağlamında sosyal düzen içerisinde paradoksal ve ironik yönlerini Nils P. Heeßel, Walter Farber, Wifred Geoge Lambert ve Wiggermann’ın çalışmaları doğrultusunda ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Antik Mezopotamya, Sosyal Düzen, Demonlar, Pazuzu, Lamaštu

10.9737/historystudies.1275543


DEMONS IN THE SOCIAL ORDER OF ANCIENT MESOPOTAMIA: PARADOX OF PAZUZU AND LAMAŠTU

The paradoxical thinking that pervades every aspect of life and the contrasting behaviors of individuals that are incompatible with their characters have necessitated thinking together about dualities that are actually contrary to each other but at the same time synergistic and interrelated within the system. Ambiguous phenomena that are perceived as completely opposite from the outside actually play a very important role in the formation of the social order of a society. There were both dualistic and ironic situations within the phenomena created by the peoples living in ancient times in order to create social order and keep up with the age they were in. One of the most prominent among these ancient societies was Ancient Mesopotamia, which is regarded as the cradle of civilization and has a very important place in history. In Mesopotamia, along with gods, many different types of superhuman beings were believed to exist, including protectors, good and evil spirits, demons and ghosts. These beings were included in social order and balance and contributed to the formation of the social structure. The aim of this study is to examine the extraordinary Mesopotamian demons Pazuzu and Lamaštu in the context of their different characteristics and their paradoxical and ironic aspects within the social order in line with the works of Nils P. Heeßel, Walter Farber, Wilfred George Lambert and Wiggermann.

Keywords: Ancient Mesopotamia, Social Order Demons, Pazuzu, Lamaštu

10.9737/historystudies.1275543

Sayfa Aralığı: 551-561


Atıf İçin

Yeşim Dilek, “Antik Mezopotamya Sosyal Düzeninde Demonlar: Pazuzu ve Lamaštu Paradoksu”, History Studies, 15/3, Ağustos 2023, s. 551-561.


84