Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1285

Türkmen Töreli - Füsun Çoban Döşkaya

Birinci Dünya Savaşında ve Sonrasında Milliyetçi ve Şarkiyatçı Söylemlerde Türk Kadını

Kendilerini "öteki" yoluyla tanıtma ve tanıma çabası içerisinde olan şarkiyatçılar, sıklıkla kadınların temsiline odaklanmış, anlatılarında cinsiyetlendirilmiş bir mekân olarak harem ve kafesli pencerelerin gerisinde hayattan kopuk olarak yaşayan, korunmaya muhtaç, aciz doğulu kadını betimlemişlerdir. Şarkiyatçıların edilgen olan ve "Türk Kadınları" diye genelde çoğul olarak kullanılan anlatımları, milliyetçi söylem içerisinde etkin olan ve kitleler önünde konuşabilen bir bireye dönüşür. Milliyetçi söylemde Türk kadını savaşa katkı veren "ulusun annesi" haline gelir ve kadın olarak temsil edilen vatan gibi o da korunmalıdır. Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türk kadını algısı, şarkiyatçı ve milliyetçi söylem içerisinde incelenip karşılaştırılacak, savaş zamanı Türk kadını anlatılarından örnekler verilecektir. Çalışmada amaçlanan, şarkiyatçı söylem ile milliyetçi söylemin Türk kadını betimlemeleri bağlamında karşılaştırılmasıyla her iki dil kullanımında da kadının bir araç olarak kullanıldığını göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Türk Kadını, Milliyetçi Söylem, Şarkiyatçı Söylem, Kadınlar Dünyası Dergisi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.701


Turkish Woman in Nationalist and Orientalist Discourses During and After WWI

Orientalists who are struggling to identify and recognize themselves through the "other" have often focused on women's representation, describing women in need of protection, incapable of living in a state of disarray behind harem and caged windows as gendered spaces. Orientalists´ passive and often plural narrative of "Turkish Women," turns into an individual who is active and who can speak in front of masses in nationalist discourse. In the nationalist discourse, the Turkish woman becomes a "mother of the nation" who contributes to the war and therefore must be protected like the homeland represented as a woman. In this study, the perception of Turkish women during and after World War I will be examined and compared within orientalist, and nationalist discourses and examples will be given from the Turkish women's wartime narratives. By comparing the orientalist discourse and the nationalist discourse within the context of the representation of Turkish women; the study aims to show that women are used as a tool in both language usages.

Keywords: World War I, Turkish Woman, Nationalist Discourse, Orientalist Discourse, The Magazine of Women´s World

DOI Number: 10.9737/hist.2018.701


42