Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 293

Esma Öz

Çivi Yazılı Belgelere Göre Eski Anadolu Mutfağında Bir Besin Maddesi: Tuz

Tuz, Eski Asurca ve Hititçe belgelere göre, Anadolu´da bilinen bir besin maddesiydi. Eskiçağlarda, yemeklerde, yiyeceklerin ve hayvan derilerinin saklanmasında ve daha pek çok alanda kullanılmış olan tuz, Asurlu tüccarlara ait masraf listelerinde ve tüccarlar arasındaki mektuplaşmalarda ticari değeri olan bir ürün olarak geçmektedir. Kültepe tabletlerinde, tuz satış fiyatlarından ve tuz ticaretinden bahsedilmesine rağmen, Anadolu´daki tuz üretim merkezlerinden hiç söz edilmemektedir. Buna karşın, Hititçe belgelerde, Anadolu´da tuzun temin edildiği ve tuz sevkiyatının yapıldığı şehirler kayda geçmiştir. Bu belgelere göre, T/Durhumit/Durmitta ve T/Duhdusna´da, tuz yataklarının bulunduğu ve diğer Anadolu kentlerine tuz sevkiyatının bu şehirlerden yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kentler dışında, Karanuwa, Kalapiya ve Sukziya da metinlerde tuz üretimiyle ilgili görünen şehirlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çivi Yazılı Tabletler, Eski Anadolu, Tuz, Tuz Üretim Merkezleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_345


A Nutrient in the Cuisine of Ancient Anatolia according to the Documents Cuneiform: Salt

The salt was a nutrient known in Anatolia according to Old Assyrian and Hittite documents. Salt which have been used in meals, in preservation of foods and animal skins and any more fields in Ancient age, at lists of cost belong to Assyrian merchants and is mentioned as a product was of the commercial value at correspondence between merchants. Although is mentioned from prices sale of salt and salt trade in Kültepe tablets, from salt production centers in Anatolia not are mentioned at all. In contrast, are recorded cities that provided of salt in Anatolia and have been made of shipment of salt in Hittite documents. According to these documents are understood that existed salt deposits´ in T/Durhumit/Durmitta and T/Duhdusna and made from these cities of shipment of salt the other Anatolia cities. Except from these cities, are cities that seems relevant to the production of salt also Karanuwa, Kalapiya and Sukziya in texts.

Keywords: Cuneiforms Tablets, Ancient Anatolia, Salt, Salt Production, Centers

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_345


255