Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1060

Mehmet Evsile

Cumhuriyet Döneminde Bayındırlık Faaliyetleri (1923-1950)

Türkiye Cumhuriyeti ilân edildiği zaman, toplum hayatının diğer alanlarında olduğu gibi bayındırlık sahasında da çok büyük ihtiyaçlar vardı. Yeni devlet kurulduğu zaman bayındırlık alanında yeni hamleler gerçekleştirilmiştir. Karayolları, demiryolları, denizyolları ve posta hizmetleri gibi ulaştırma alanlarında, limanların inşaında, bataklık kurutma ve sulama gibi su işleri alanında, kalkınma programlarının düzenlenmesinde ve mesken problemlerinin çözülmesi ile büyük devlet binalarının yapılmasında büyük bir faaliyet içerisine girilmiştir. Bu konularda genel olarak iktisatçılar ve teknik elemanlar tarafından akademik çalışmalar yapılmıştır. Konuya bir de tarihçi gözü ile bakarak, bu çalışmamızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe görüşmelerinden elde ettiğimiz bilgileri işleyerek literatüre katkı yapılmıştır. Böylece konunun eksik kalmış kısımlarının tamamlanması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, bayındırlık hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, limanlar, kalkınma programları.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.610


Public Works in Republican Period (1923-1950)

When the Turkish Republic declared, there were a lot of needs in the field of public works as well as the needs in every field of life. When the new goverment established, new programs were put into measure in the field of Public Works. There were many efforts to start in transportation in terms of developing the highways, sea routes and post office services and building new ports. The swamps were dried and new houses were stared to be built. Also new govermental service buildings were built within a determined program schedule. Academic studies were carried out by technical staff and economist to overcome these problems. With the point of view as a historian, in this study, it is contributed to the literature through examining the Budget sessions of the Turkish Grand Assemly. Therefore, the uncomplited parts of the subject was provided.

Keywords: Turkish Republic, Public Work services, transportation services, ports, development programs

DOI Number: 10.9737/hist.2018.610


507