Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1107

Osman Emir , Fatih İnan

İmparator Nero´nun Doğu Politikasında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi´nin Stratejik Önemi

Antikçağda Anadolu´nun en önemli bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, barındırıldığı insan toplulukları ve toplukların kendine has kültürleriyle Anadolu´nun diğer bölgelerinden farklı bir karakter arz etmiştir. Bölgenin yer altı ve yer üstü zenginlikleri önemli ticaret yolları ve geçitleri, bölgeyi değerli kılan unsurlar olmuştur. Aynı şekilde Kafkaslara ve Uzak Doğu´ya ulaşan alternatif yollara sahip olması, Karadeniz´in kuzeyinde bulunan liman kentleriyle de sürekli olarak bağlantı fırsatı vermiştir. Tüm bu özelliklerinden dolayı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İmparator Nero´nun Doğu politikasında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu çalışmada Nero´nun Doğu politikası, bu politikanın uzak ve yakın hedefleri ile Nero´nun Doğu politikasında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi´nin stratejik önemi incelenecektir

Anahtar Kelimeler: Nero, Kuzeydoğu Anadolu, Stratejik konum, Güney Kafkasya

DOI Number: 10.9737/hist.2018.609


The Strategic Importance of Northeast Anatolian Region For the Roman Emperor Nero's Eastern Policy

Northeast Anatolia Region, regarded as one of the most important regions of Anatolia in ancient times, is different from the other regions in nature with its own communities and their cultures. Rich both aboveground and underground resources, important trade and transit routes has made this region much more valuable. In the same vein, having alternative routes to the Caucasus and the Far East has also provided an opportunity to constantly connect with the port cities in the north of the Black Sea. Thanks to all these features aforementioned, the Northeast Anatolia Region has gained an important place in the Eastern policy of the Emperor Nero. The current study aims to investigate the Emperor Nero's Eastern policy, his long-term and short-term political objectives and also, the strategic importance of Northeast Anatolia Region for his Eastern policy.

Keywords: Nero, Northeast Anatolian, Strategic position, South Caucasus

DOI Number: 10.9737/hist.2018.609


796