Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2298

Ozan Tuna ORCID Icon

İTALYAN DONANMASININ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ADRİYATİK DENİZİ’NDEKİ HAKİMİYETİ BAĞLAMINDA AVLONYA LİMANI’NIN ETKİSİ

Avlonya, Adriyatik Denizi için oldukça kritik bir öneme sahip olup yirminci yüzyılın başları itibariyle özellikle İtalya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasındaki Adriyatik Denizi rekabetinde etkisi ve caydırıcılığı oldukça artmıştır. İtalyan donanması Birinci Dünya Savaşı öncesinde askeri güç bakımından Akdeniz’de oldukça faal olsa da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu donanmasının etkisi nedeniyle Adriyatik Denizi’nde tam ve kesin bir hakimiyet tesis edememiştir. Akdeniz’in batısında Fransız donanması ile de rekabet halinde bulunan İtalyanlar, donanmalarındaki savaş gemilerinin eksikliğini alanda hakimiyet kazanarak kapatmayı uygun görmüş, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen başında Avlonya limanını ele geçirmiştir. Bu sayede İtalyanlar hem Adriyatik Denizi’nde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na karşı hem de Balkanlarda Yunanistan’a karşı avantaj elde etmişlerdir. Özellikle zırhlı muharebe gemileri döneminde donanma için stratejik önemi bulunan bir limana sahip olmak donanmanın bölgedeki gücünü bir kat daha arttırmakta idi. Bu avantaja rağmen İtalyanların askeri kapasitesi Avlonya limanını denizden, karadan sürekli ve etkili olarak tahkim etmeye yetmediği için Avlonya, Alman ve Avusturya-Macaristan deniz ve hava unsurları tarafından bombalanmış ve İtalyanlar kayıp vermişlerdir. Bu bağlamda çalışmamızda İtalyan donanmasının Birinci Dünya Savaşı’nda Adriyatik Denizi’ndeki stratejisi bağlamında Avlonya limanının önemi ve caydırıcılığı tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trabzon, Karadeniz, Batum

10.9737/hist.2023.1117


THE IMPACT OF THE PORT OF VALONA IN THE CONTEXT OF THE ITALIAN NAVY'S DOMINATION OF THE ADRIATIC SEA IN THE FIRST WORLD WAR

Valona has a critical importance for the Adriatic Sea, and as of the beginning of the twentieth century, its influence and deterrence increased considerably, especially in the Adriatic Sea competition between Italy and the Austro-Hungarian Empire. Although the Italian navy was very active in the Mediterranean in terms of military power before the First World War, it could not establish a full and definite dominance in the Adriatic Sea due to the influence of the Austro-Hungarian navy. Being in competition with the French navy in the west of the Mediterranean, the Italians saw fit to compensate for the lack of warships in their navy by gaining dominance in the area, and captured the port of Valona at the very beginning of the First World War. In this way, the Italians gained an advantage both against the Austro-Hungarian Empire in the Adriatic Sea and against Greece in the Balkans. Having a strategically important port for the navy, especially in the era of armored warships, increased the strength of the navy in the region. Despite this advantage, since the military capacity of the Italians was not enough to fortify the port of Valona from sea and land, Valona was bombed by German and Austro-Hungarian naval and air elements and the Italians suffered losses. In this context, in our study, the importance and deterrence of the port of Valona were tried to be determined in the context of the strategy of the Italian navy in the Adriatic Sea in the First World War.

Keywords: Sazan Adası, Dandolo Savaş Gemisi, Giornale d’Italia, General Bertozzi

10.9737/hist.2023.1117

Sayfa Aralığı: 83-93


Atıf İçin

Ozan TUNA, “The Impact of the Port of Valona in the Context of the Italian Navy's Domination of the Adriatic Sea in the First World War”, History Studies, 15/1, Şubat 2023, s. 83-93.


322