Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 961

Esra Sarıkoyuncu Değerli , Musa Özkan

Kütahya Basınında Marshall Yardımları

II. Dünya Savaşı´ndan sonra ABD, Sovyet tehdidi altında bulunan ve savaşın yıkıcı etkisiyle ekonomileri krize giren Avrupa ülkelerinin iktisadi ve askeri durumlarını düzeltmelerine yardım etmek amacıyla, başta nakdi olmak üzere, çeşitli yardımlar yapmıştır. Ancak yapılan yardımların yerinde kullanılmaması, ABD ekonomisini de tehdit eder hale gelmiştir. Çünkü ABD bu yardımlarla Avrupa ekonomisini ayağa kaldırmak ve Avrupa´yı kendi ekonomisi için ticari bir pazar haline getirmek istemiştir. Bu amaçla, 5 Haziran 1947´de açıklanan Marshall Yardım Planı´na Türkiye de dahil edilmiştir. Savaş ekonomisinden ve Avrupa´daki krizden oldukça etkilenen Türkiye, 4 Temmuz 1948´de almaya başladığı Marshall Planı yardımlarıyla; yatırımlarını finanse etmiş, bozulan ekonomisini nispeten düzeltmiş ve geliştirmiş, yaptığı askeri yatırımlarla ordusu güçlendirmiş ve artan Sovyet tehdidini bertaraf etmeyi başarmıştır. Bu çalışmada, 1948-1952 yıllarında alınan Marshall yardımlarının Türkiye´nin iktisadi ve askeri hayatına etkisinin Kütahya basınında nasıl algılandığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kütahya Basını, Marshall Yardımları, Marshall Planı, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği

DOI Number: 10.9737/hist.2017.561


Marshall Aids in Kütahya Press

After World War II, the United States has provided a variety of assistance, primarily for financial assistance, with the aim of helping to improve the economic and military situation of the European countries under the Soviet threat and the devastating effects of the war. However, the aids are not used properly and which has become a threat to the US economy. As the United States wanted to raise the European economy with these aids and make Europe a commercial market for its own economy. For this purpose, Turkey has been involved in the Marshall Assistance Plan, which was announced on June 5, 1947. Turkey, highly influenced by the war economy and the crisis in Europe, was included on 4 July 1948, with the Marshall Plan Aids; financed its investments, improved the distorted economy and developed it, strengthened the military with its military investments, and succeeded in eliminating the growing Soviet threat. In this study, Turkey's economic and military developments, which were carried out between 1948 and 1952 related with the Marshall Plan Aids, were processed the news, comments and articles published in the Kütahya press and presented.

Keywords: Kütahya Press, Marshall Aids, Marshall Plan, Unites Stated of America,, The Soviet Union

DOI Number: 10.9737/hist.2017.561


311