Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 528

Faruk Söylemez

Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Abdurrahman Paşa´nın Terekesi

Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi´nde defter ve belge tasniflerinde yer alan altı adet tereke defteri ile diğer birtakım arşiv belgeleri ele alınarak 1764-1768 yılları arasında Malatya Sancağı Mutasarrıflığında bulunan Rişvanzade Abdurrahman Paşa´nın terekesi incelenmektedir. Makale ayrıca Abdurrahman Paşa´nın vefatından sonra terekenin müsadere edilmesi ve tespit edilen eşyasının satışı ile ilgili belgeleri değerlendirerek on sekizinci yüzyılda Osmanlı mutasarrıflarının gelir durumu ve özel hayatı ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tereke, Osmanlı, Abdurrahman Paşa, Malatya, Rişvanzade

Doi Number :10.9737/historyS1044


The Estate of Malatya Governor Rişvanzade Abdurrahman Pasha

Relying on the Ottoman archival documents, this paper examines the estate registers of Malatya governor Rişvanzade Abdurrahman Pasha, who was governor of Malatya between 1764 and1768. Furthermore, by analyzing the confiscated property of Abdurrahman Pasha after his death as recorded in his estate register, this article presents valuable information about the wealth and private life of an eighteenth-century Ottoman governor.

Keywords: Estate, Ottoman, Abdurrahman Pasha, Malatya, Rişvanzade

Doi Number :10.9737/historyS1044


725