Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1968

Assoc. Prof. Dr. R. Eser Kortanoğlu ORCID Icon

Narrative Production Processes in The Structural Construction of Ancient Greece

The cultural chronology of Ancient Greece begins with the Geometric Period. However, most of the Geometric Period is in the Dark Period that started from the 12th century BC. How the Dark Period was a productive process for the basic structure of "Ancient Greece" has been observable and evaluated since the 8th century BC. 8-7 Centuries BC It is clear that the dominant element of discursive production, which could be written down in the centuries, is mythos (Homeros and Hesiodos). Mythos are another production in darkness and I think this parametric dimension of cultural chronology can be called "Narrative Period". The Narrative Period is a narrative, discursive and transferential production range that creates another dimension and space in the matrix. The archaeology of such a cultural period has to be an archaeology focused on discourse and indicators. The archaeology of the Narrative Period is discourse archaeology. Discourse is the mythos itself as a building block. One of the most important examples of this situation is the Calydon Wild Boar Hunt mythos, which was deconstructed in the article.

Anahtar Kelimeler: Narrative Period, Mythos, Discourse, Religion, Kalydon Boar Hunting, Structuralism

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1005


Eski Yunanın Yapısal İnşasında Naratif Üretim Süreçleri

Eski Yunan´ın kültür kronolojisi Geometrik Dönem ile başlar. Bununla birlikte Geometrik Dönem´in büyük bir kısmı MÖ 12. Yüzyıldan itibaren başlayan Karanlık Dönem´in içindedir. Karanlık Dönem´in "Eski Yunan"ın temel yapısı için nasıl bir üretici süreç olduğu MÖ 8. yüzyıldan itibaren gözlemlenebilir ve değerlendirilebilir olmuştur. MÖ 8-7. yüzyıllarda yazıya dökülebilmiş söylemsel üretimin egemen öğesinin mythoslar olduğu ortadadır (Homeros ve Hesiodos). Mythoslar karanlığın içinde başka bir üretimdir ve kültürel kronolojinin bu parametrik boyutu "Naratif Dönem" olarak adlandırılabilir düşüncesindeyim. Naratif Dönem matriste başka bir boyut ve alan oluşturmuş öyküsel, söylemsel ve aktarımsal bir üretim aralığıdır. Böyle bir kültürel dönemin arkeolojisi de söylem ve göstergeleri odaklı bir arkeoloji olmak durumundadır. Naratif Dönem´in arkeolojisi söylem arkeolojisidir. Söylem bir yapıtaşı olarak bizzat mythosun kendisidir. Bu duruma en önemli örneklerden biri makalede sökümü denenmiş olan Kalydon Yaban Domuzu Avı mythosudur.

Keywords: Naratif Dönem, Mythos, Söylem, Din, Kalydon Yaban Domuzu Avı, Yapısalcılık

DOI Number: 10.9737/hist.2021.1005


309