Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1906

Nüfus Ve Temettuat Defterlerine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Akşehir Kazası Bermende Köyü´nde Yaşayan Rumların Sosyal, Ekonomik ve Demografik Özellikleri

Hüseyin Muşmal ORCID Icon, Elif Gündoğdu ORCID Icon

Osmanlı döneminde Akşehir Kazası´na bağlı Bermende Köyü´nde Müslümanların yanında gayrimüslim Rumlarda yaşamaktaydı. Çalışmamızda XIX. yüzyılın ortalarında Bermende Köyü´nde yaşayan Rumların sosyal, ekonomik ve demografik özellikleri analiz edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda XIX. yüzyılın en önemli defterlerinden 1844-45 tarihli Nüfus ve Temettuat defterlerine müracaat edilmiş, böylece Bermendeli Rumların nüfus hareketleri, yaş ve eşkâlleri, sosyal ve meslekî durumları ile hayvanat ve arazileri hakkında çeşitli tespitler yapılabilmiştir. Nihayetinde XIX. yüzyılın ortalarında Bermende´de çekirdek aile yapısına sahip olduğu anlaşılan Rumların yaklaşık 900 civarında nüfusa sahip olduğu ve ortalama yaşlarının 23,5 civarında bulunduğu tespit edilmiştir. Genç bir nüfusa sahip oldukları anlaşılan Bermendeli Rumların kara sakallı ve orta boylu kimseler oldukları kısmen de olsa Müslümanlara benzer fiziksel özellikler taşıdıkları söylenebilir. Bölgede yaşayan Rumların meslekî yapısı incelendiğinde, yoğun olarak sınaî ve ticarî faaliyetler içerisinde bulundukları, yağcılık, terzicilik ve pabuççuluk meslekleri ile öne çıktıkları görülmüştür. Az miktarda hayvan ve araziye sahip olsalar da, Rumların temel geçim kaynaklarının sınaî ve ticarî faaliyetler olduğu, özellikle dokumacılık sektöründe Akşehir ve çevresinde etkin rol üstlendikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Akşehir, Bermende, Rum, Nüfus ve Temettuat Defterleri

DOI Number: 10.9737/hist.2021.981


Social, Economic and Demographic Characteristics of the Greeks Living in the Bermende Village of Akşehir District in the Middle of XIX. Century According to Population and Temettuat Register

Non-Muslim Greeks also lived in the Bermende Village of Akşehir District together with the Muslims during Ottoman Empire. Social, economic and demographic characteristics of Greeks living in Bermende Village in the middle of the XIX. century have been examined in the present study. Accordingly, Population and Temettuat registers from the years of 1844-45, being one of the most important registry books of the XIX. century were reviewed and various results have been found from the registries regarding the population change, age and physical appearances, social and professional status, animals and lands of the Bermende Greeks. In conclusion, it has been found that Greeks who had elementary family structure in Bermende in the middle of the XIX. century had a population of around 900 and their mean age was around 23,5. It could be noted that the Bermende Greeks, who seemed to have a young population, were people with black beard and medium height, and partially had physical characteristics similar to Muslims. When the occupational structure of the Greeks registered in the village was examined, it was found that they were widely engaged in industrial and commercial activities. Moreover, they worked generally in their professions of greasing, tailoring and shoe making. Although they have fewland and animals, it was understood that the main source of income of the Greeks were industry and trade. They also played an active role in Akşehir and its surroundings especially in the weaving sector.

Keywords: Ottoman Empire, Akşehir, Bermende, Greeks, Population and Temettuat Register

DOI Number: 10.9737/hist.2021.981


265