Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2427

Uğur Altuğ ORCID Icon

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE NİĞBOLU KALESİ

Tuna nehri kıyısında stratejik bir noktada bulunan Niğbolu Kalesi, Osmanlılar tarafından henüz 1395 yılında fethedilmiştir. Merkezini kalenin teşkil ettiği Niğbolu, idarî yapılanmada sancak olarak organize edilmiştir. Niğbolu kalesi bölgede kurulan Osmanlı egemenliğinin önemli yapı taşlarından biridir. Tuna kıyısındaki Liman Kalesi ve nehrin karşısında bulunan Holovnik Kalesi, Niğbolu Kalesi’nin yapısal parçalarıdır. Niğbolu Savaşı gibi önemli gelişmelerde rol oynayan kale, muhtelif zamanlarda kuşatmalara maruz kalmış ve 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında elden çıkmıştır. Uzun bir süre Osmanlı idaresinde bulunan kale, yapım, onarım, tahkim ve bakım odaklı birçok inşa faaliyetine sahne olmuştur. Bir kısmı söz konusu saldırılarda verilen tahribatı gidermek için yapılan bu çalışmalar kalenin Osmanlılar için önemini de sergilemektedir. Birtakım arşiv belgeleri Niğbolu kalesi ve istihkâmkarında konuşlandırılan garnizonlar hakkında önemli kayıtlar içermektedir. Yetkin personellerden teşkil edilen bu birliklerin organizasyon yapısı oldukça ilgi çekici olup istihkâmın tarihini de aydınlatmaktadır. Niğbolu Kalesi’nde yürütülen inşa faaliyetleri ve personele ilişkin işlemler, imparatorluk sistemi hakkında önemli fikirler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmpartorluğu, Tuna Nehri, Niğbolu Kalesi, Holovnik Kalesi, Liman Kalesi inşa, personel

https://doi.org/10.9737/historystudies.1344543.


NIKOPOL CASTLE IN THE OTTOMAN EMPIRE PERIOD

Nicopol Castle, located within the borders of Bulgaria today, was built a strategic point on the banks of the Danube. The castle, which was an important bridgehead during the Byzantine Empire and the Bulgarian Kingdon, was conquered by the Ottomans in 1395. While Nikopol, of which the castle constitued the center, was organized as a sandjak in the administrative structure, Nikopol Castle became one of the important buildings blocks of the Ottoman sovereignty established in the region. Liman Castle on the banks of the Danube and Holovnik Castle across the river are structural parts of the Nikopol Fortress. The castle, which played a role in important developments such as the Battle of Nikopol, was subjected to sieges at various times and was lost in the Ottoman-Russian War of 1877-1878. The Castle, which was under Ottoman rule for a long time, was the scene of many construction activities focused on construction, repair, fortification, and maintenance. These works, some of which were carried out to repair the damage caused by the attacks in question, also demonstrate the importance of the castle for the Ottomans. A number of archival documents contain important records about the garrisons stationed in the fortress and fortifications on Nikopol. The orgnizational structure of these units, which were composed of competent personnel, is quite interesting and illuminates the history of the fortification. The construction activities and personnel transactions carried out at the Nikopol Fortress provide important insights into imperial system. This study will examine the military and political developments, construction and repair activities, and the garrison structure of the castle during the Ottoman period.

Keywords: Ottoman Empire, Danube River, Nikopol Fortress, Holovnik Fortress, Harbor Fortress, construction, Castlestaff

https://doi.org/10.9737/historystudies.1344543.

Sayfa Aralığı: 847-874


Atıf İçin

ALTUĞ, Uğur. “Osmanlı imparatorluğu döneminde Niğbolu kalesi”. History Studies 15, sy. 4 (Kasım 2023): 847-74. https://doi.org/10.9737/historystudies.1344543.


572