Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1311

Fariz Öncü

Persler /Akhaemenidler Dönemindeki Bölgelerarası Ticari İlişkiler Bağlamında MÖ 6. ve 5. Yüzyıl Sikke Defineleri

Sikkenin MÖ 7. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ekonomik ve politik alanda Anadolu´nun batı ve iç batı kesimlerindeki birçok merkez tarafından kullanıldığı bilinir. Sikke kullanımına yabancı olan Persler Anadolu´nun egemenliğini MÖ 6. yüzyılın ikinci yarısının başlarında ele geçirdiklerinde, Batı Anadolu´daki sikke üretim ve kullanım alanlarına müdahalede bulunmazlar ve mevcut yapının kendi çıkarları doğrultusunda devam etmesini sağlarlar. Bu noktada, MÖ 6. yüzyıldan MÖ 5. yüzyılın sonlarına kadar istisna olarak kabul edilebilecek tek bir müdahaleden söz edilebilir; bu da Pers kralı I. Dareios´un Lydia döneminden kalma altın ve gümüş sikkelerin (kroesoid) yerine dareikos (kralın altın sikkeleri) ve sigloslar (kralın gümüş sikkeleri) darp etmeye başlamasıdır. Ancak Perslerin Anadolu´da egemen oldukları dönemde Anadolu´nun kıyı kesimleri ile Ege ve Batı Akdeniz´deki birçok merkezde sikke ekonomik-ticari bir meta ve değişim aracı olarak oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Dolayısıyla, bu dönemdeki bölgelerarası ekonomik ve ticari ilişkilerin nasıl olduğu hususunda sikke buluntuları önemli veriler sunar. Buradan hareketle, çalışmamızda, MÖ 6. ve 5. yüzyıllara tarihlendirilen ve farklı bölgelerde bulunan çok sayıda seçili sikke definesinin içerik ve bölgesel dağılımı, Perslerin Anadolu´da hâkim güç oldukları dönemdeki bölgelerarası ticari ilişkileri farklı bir boyutuyla tartışmak ve anlamak amacıyla yeniden gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Akhaemenidler, Persler, Anadolu, Sikkeler, Ticaret, Ekonomi, IGCH, Sikke Defineleri

DOI Number: 10.9737/hist.2019.715


The Coin Hoards of 6th and 5th Century B.C: In the Context of Persians/Achaemenids Period Inter-Regional Trade Relations

It is known that coins were used by many centers in the western and inner western parts of Anatolia in the economic and political sphere from the last quarter of the 7th century B.C. Persians, who were unfamiliar with the use of coins, took over the sovereignty of Anatolia at the beginning of the second half of the 6th century B.C. During this period, Persians did not intervene in the production and usage areas of coins in Western Anatolia and enabled the existing structure to continue in line with their own interests. From the 6th century B.C to the end of the 5th century B.C the production of the darics (the gold coins of the king) and the sigloi (the silver coins of the king), which Dareios I had begun to mint in the place of the Lydian-era gold and silver coins about 515 B.C, can be regarded as an exception at this point. However, in the period when the Persians dominated Anatolia, the coins were widely used as an economic-commercial commodity and exchange tool in the Aegean, the Western Mediterranean and the coastal regions of Anatolia. Hence, in terms of the 6th and 5th centuries B.C. when the Persians held control over a large part of Anatolia, coin finds provide important data regarding the economic and commercial relations between regions. From this point of view, in this study, the content and regional distribution of a large number of selected coins dated to the 6th and 5th centuries BC will be handled in order to discuss and understand a different dimension of interregional trade relations of the Achaemenid Persian period.

Keywords: Achaemenids, Persians, Anatolia, Coins, Trade, Economy, IGCH, Coin Hoards

DOI Number: 10.9737/hist.2019.715


437