Yıl:2020   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1709

Renaud De Châtillon´un Kızıldeniz´de Gerçekleştirdiği Haçlı Saldırıları ve Hz. Muhammed´in Naaşını Çalma Girişimi

Seyfettin Kaya ORCID Icon

İkinci Haçlı Seferi sırasında Ortadoğu´ya gelen Renaud de Châtillon, bazı siyasi evlilikler yaparak ilk önce Antakya Prinkepsliğinin ve daha sonra Ürdün bölgesinin idareciliğini üstlenmiştir. Haydutluğu, korsanlığı, zorbalığı, acımasızlığı ve azıllı İslam düşmanlığı ile bütün Ortadoğu´da ün salmıştır. Zengilerle yaptığı mücadeleler sırasında Halep valisi Mecdeddin tarafından esir alınmış ve Halep Kalesi´nde 16 yıl hapsedilmiştir. Hapis hayatından kurtulduktan sonra Eyyubiler ve Selahaddin Eyyubî´ye karşı Akabe körfezinde Eyle dolaylarını bir üs olarak kullanmış ve Kızıldeniz´e (Bahr-ı Kulzum) bu bölgeden saldırılar düzenlemiştir. Bu saldırıları ile Mısır Eyyubî kıyılarında Aydib´e, Mekke kıyılarında el-Ragıp´a, Medine kıyılarında el-Havra´ya, Cidde´ye ve Yemen´e seferler gerçekleştirmiş, korsanlık ve hırsızlık faaliyetleri ile İslam dünyasına büyük zararlar vermiştir. Hatta daha da ileri giderek Medine´ye düzenlediği bir sefer ile Hz Muhammed´in naaşını Ürdün´e kaçırmak ve Hacca gelecek Müslümanlardan kazanç elde etmek istemiştir. Bu korsanlık faaliyetleri ve saldırılar İslam dünyasının siyasi ve ekonomik açıdan kayba uğramasına yol açmıştır. Ancak Selahaddin Eyyubî, Hüsameddin Lu´lu´yu Kızıldeniz´de görevlendirerek Renaud de Châtillon´un donanmasının yakılmasını sağlamış ve bu bölgedeki Haçlı korsanlık faaliyetlerini engellemiştir. Bu yazıda Renaud de Châtillon´un Kızıldeniz´de düzenlediği korsanlık faaliyetleri ve Haçlı saldırıları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Renaud de Châtillon, Kızıldeniz, Selahaddin Eyyubî, Eyle

DOI Number: 10.9737/hist.2020.878


The Crusader Attacks of Renaud de Châtillon in The Red Sea and His Attempt to Steal Prophet Mohammad's Body

During the Second Crusade, Renaud de Châtillon, who came of the Middle East made some political marriages and took over the management of the first Antakya Prinkepsis and then the Jordanian rule. He has made the reputation in the Middle East famous for his outlaw, piracy, bullying, cruelty and hostility towards Islam. During her struggles with Zangids, he was arrested by Mejd-ed-Din Zangid the governor of Aleppo Fortress and imprisoned in Aleppo Fortress for 16 years. After escaping from prison, he was used as a base against the Ayyubids and Saladin around the Eyle in the Gulf of Aqaba and attacked the Red Sea (Bahr-i Kulzum) from this region. With these attacks, he made campaigns to Aydhab on the shores of Egypt, al-Ragıp on the shores of Mecca, al-Havra on the shores of Madina, Jeddah and Yemen and caused great harm to the Islamic world with his piracy and theft activities. He went even further and wanted to kidnap the Prophet Muhammad's body to Jordan and to obtain winnings from the Muslims who would come to Hajj. These piracy activities and attacks have led to the political and economic loss of the Islamic world. However, Saladin Ayyubî appointed Husameddin Lu'lu in the Red Sea to burn the navy of Renaud de Châtillon and prevented the Crusade piracy activities in this region. In this article, the piracy activities and crusade attacks carried out edited by Renaud de Châtillon in the Red Sea are discussed.

Keywords: Renaud de Châtillon, Red Sea, Saladin Ayyubî, Aila

DOI Number: 10.9737/hist.2020.878


259