Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 138

Rus İigalinden Önceki Dönemde Türkistan'a Gelen Batılı Seyyahlar ve Türkistan Tarihinde Kaynak Olarak Seyahatnameleri

Emin Özdemir

Yapmış olduğumuz bu çalışmada Rus işgalinden önceki dönemde Batılı seyyahların Türkistan´a yaptıkları seyahatler ve yayımlanan seyahatnameleri incelenmektedir. Batı´nın Doğu´yu merakının tarihsel gelişimi verildikten sonra, esas olarak Yakın Çağ´ın başında Batı´dan Türkistan´a yapılan seyahatler neticesinde yazılan seyahatnameler üzerinde durulmuştur. Makalede bu alandaki araştırmacılara yönelik bibliyografik bilgiler vermekten öteye bu seyahatnamelerin Türk Tarihine kaynak olarak değerlendirilmesi amaç edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şarkiyatçılık, Seyahatname, Türkistan, Yakın Çağ

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_109


Western Travellers Arriving in Turkestan in The Period before Russian Occupation and Their Travel Books as Sources for The History of Turkestan

In our study travels by Western travellers to Turkestan and published travel books in the period before the Russian occupation are studied. After giving information about the historical development of Western curiousity of the East, the books of travel written after the travels from the West to Turkestan are dwelt upon. In this article, assessment of these travel books as sources for Turkish history is aimed rather than provide bibliographic information for researchers in this field.

Keywords: Oryantalizm, Travel Book, Turkestan, Modern Age

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_109


123