Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1255

Tuğrul Özcan

Sahil Kasabalarında Salgın Hastalıklara Karşı Mücadele: Fatsa Kasabası Örneği (1860-1930)

XIX. yüzyılda Osmanlı coğrafyasında meydana gelen savaşlar ve göçler, devlet açısından birçok güçlüğü beraberinde getirmiştir. Osmanlı demografik yapısının belirlenmesinde oldukça etkili olan bahsedilen bu iki unsur, toplumu derinden etkileyecek olan salgın hastalıklara da ortam hazırlamıştır. Salgın hastalıklarla mücadele, özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti´nin içinde bulunduğu buhranı gösterme açısından önemlidir. Bu dönemde gerçekleştirilen deniz ticareti, bir yandan söz konusu mücadeleyi fazlasıyla güçleştirmekte diğer yandan da devletin salgın hastalıklara karşı aldığı idari tedbirler sebebiyle de sekteye uğrayabilmekteydi. İşte bu makalede söz konusu şartlar altında Osmanlı Devleti tarafından salgın hastalıklara karşı yürütülen mücadele ve bunun sonuçları, Karadeniz´de bir iskele özelliğinde bulunan Fatsa kasabası örneği üzerinden ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fatsa Kasabası, Salgın Hastalıklar, Karantina Uygulamaları

DOI Number: 10.9737/hist.2018.700


The Struggle against Epidemics in coastal towns: The Town of Fatsa as an Example (1860-1930)

In the 19th century, wars and migrations in the Ottoman geography brought many difficulties for the state. These two elements, which are very effective in determining the demographic structure of the Ottoman Empire, provided an environment for epidemic diseases which would deeply affect the society. The fight against epidemics is particularly important in the last quarter of the nineteenth century in terms of demonstrating the crisis that the Ottoman Empire was in. The maritime trade in this period made the struggle of the state against the diseases quite difficult. At the same time, the administrative measures taken by the state against epidemics could interrupt maritime trade from time to time. In this article, the struggle against epidemic diseases by the Ottoman Empire in these conditions and the results of these struggles were discussed with the example of Fatsa, which is a scaffold town in the Black Sea.

Keywords: The Town of Fatsa, Epidemic Diseases, Quarantine Applications

DOI Number: 10.9737/hist.2018.700


48