Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2422

Sevgi Akkoyun ORCID Icon

ŞERİYE SİCİLLERİ IŞIĞINDA GALATA’DA BORÇLAR HUKUKU VE UYGULAMALARI (17. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI)

Osmanlı Tarihi araştırmalarında kullanılan en önemli ana kaynaklardan biri Şeriye sicilleridir. Yapılan çalışmalar sicillerin önemini ve orijinal bir kaynak teşkil ettiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’nin önemli bir liman ve ticaret bölgesi olan Galata’nın Şeriye sicillerinde yer alan borç davalarını değerlendirmektir. Galataʹnın 17. yüzyıldaki sınırları günümüzdekinin aksine çok geniştir. Galata kadısının hükmü altında bulunan bu geniş alan hakkında sicillerde son derece değerli bilgiler yer almaktadır. Müslüman, Rum, Ermeni, Yahudi ve Cenevizli insanların bir arada yaşadığı kozmopolit bir şehir olan Galata, ticari hayatın canlı olduğu bir yerdir. Ticari hareketliliğine paralel olarak Galata Şeriye sicillerinde alım-satım ve borç meseleleri ile ilgili pek çok kayıt yer almaktadır. Bu kayıtlar içerisinden seçilen farklı dava kayıtlarının tahlilinin yanı sıra borcun tanımı, unsurları, hukukî niteliği, borcu düşüren sebepler, ödeme yöntemleri ve kurulan akidlerin hüküm ve sonuçları gibi teorik bilgilere de yer verilecektir. Böylece teori ile uygulama alanlarının birbirinden ayrıldığı ve örtüştüğü noktalar ortaya koyulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Borç, Şeriye Sicili, Galata, Kadı, 17. Yüzyıl

https://doi.org/10.9737/historystudies.1327804


LAW AND PRACTICES OF OBLIGATIONS IN GALATA IN THE LIGHT OF SHARIA COURT RECORDS (SECOND HALF OF THE 17TH CENTURY)

One of the most important principals used in Ottoman History research is the sharia court records. It presents the introduction of the registers and introductory articles. The aim of this purpose is to evaluate the debt cases in the registry of Galata, an important port and trade region of the Ottoman Empire. Galata's 17th worldwide borders are very wide. The latest information is contained in these wide-area registers, which are in the general of the Galata kadı. Galata, a cosmopolitan city where Muslims, Greeks, Armenians, Jews and Genoese people live together, is in a business where it is in commercial life. In parallel with the commercial, there are many records in the Galata sharia court records with the issues of buying and selling and matters. In addition to the trainings of the trainings within the scope of these records, there will be theoretical information such as the definition of class, its elements, legal training, reasons for payment, judgments of contracts and such. Will be able to show the theoretical application direction and direction with what will be followed.

Keywords: Debt, Sharia Court Records, Galata, Kadi, 17th Century

https://doi.org/10.9737/historystudies.1327804

Sayfa Aralığı: 743-758


Atıf İçin

AKKOYUN, Sevgi. “Şeriye Sicilleri Işığında Galata’da Borçlar Hukuku ve Uygulamaları (17. Yüzyılın İkinci Yarısı)”. History Studies 15, sy. 4 (Kasım 2023): 743-58. https://doi.org/10.9737/historystudies.1327804.


352