Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1006

Mehmet Ali Karaman

XIX. Yüzyılda Selanikte Musevi Bir Aile: Alatiniler

Selanik Osmanlı Devleti´nin siyasi ve sosyal yaşantısının en önemli şehirlerindendir. Bunun yanı sıra şehir iktisadi anlamda da adından söz ettirir bir yapıya sahiptir. Selanik'te hayatını sürdüren Müslüman ve Hristiyan nüfusa XV. yüzyıldan itibaren Yahudilerin eklenmesiyle birlikte şehir Osmanlı toplumsal ve kent tarihinin unsurları arasında önemli bir mahiyet kazanmıştır. Selanik şehrini farklı kılan sebeplerden birisi burada yaşamlarını sürdüren çok sayıda Yahudi ailesi ve bunların yaptıkları ticaret olmuştur. Selanik şehrinin liman kenti ve Osmanlı Devleti´nin Avrupa ile arasındaki önemli bir durak olmasına buradaki tüccarların katkısı son derece önem arz etmektedir. Bu çalışma içerisinde XIX. yüzyılda Selanik´te yaşamış ve buranın iktisadi ve sosyal hayatına ciddi anlamda katkı sağlamış Musevi bir aile olan Alatiniler ele alınacaktır. Alatinilerin iktisadi hayattaki teşebbüsleri ile birlikte elde ettikleri güç ve siyasi hayattaki duruşlarına yer verilecektir. Başbakanlık Osmanlı Arşiv vesikaları arasında da devlet ile siyasi ve iktisadi bağı bulunan bu aile ile ilgili vesikalar ile birlikte döneme ışık tutan kaynaklar doğrultusunda Alatiniler değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Alatiniler, Selanik, Osmanlı İktisadi Hayatı

DOI Number: 10.9737/hist.2017.563


A Jewish Family in Thessaloniki in the 19th Century: The Alatinis

Thessaloniki is one of the most important cities in the political and social life of the Ottoman Empire. Moreover, the city has an economically distinguished structure. Together with the addition of the Jews to the Muslim and Christian population living in Thessaloniki since the 15th century, the city has gained an important quality among the elements of the Ottoman social and urban history. One of the reasons making Thessaloniki different is a great number of Jewish families living there and trade they made. The contribution of tradesmen there was highly important for the fact that Thessaloniki was a port and an important stop between the Ottoman Empire and Europe. In this study, the Alatinis, a Jewish family who lived in Thessaloniki in the 19th century and provided a serious contribution to the economic and social life of this city will be discussed. The power which the Alatinis obtained with their enterprises in the economic life and their political positions will be included. The Alatinis will be evaluated in accordance with the resources enlightening the period together with the documents related to that family which had a political and financial connection with the state among the Prime Ministry Ottoman Archive documents.

Keywords: The Alatinis, Thessaloniki, Ottoman Economic Life

DOI Number: 10.9737/hist.2017.563


456