Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 279

XVI.-XIX. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Devleti'nde İçtimaî ve İktisadî Hayatın Bilim ve Felsefe Üzerindeki Etkileri

Cüneyt Coşkun

Bilimsel ve felsefi gelişmelerin olduğu Klasik İslam Dönemi (750-1250), kendinden önceki uygarlık merkezlerinde üretilmiş Yunan-Hint eserlerinin Arapçaya tercüme edildiği, yorumlandığı ve orijinal eserlere ulaşıldığı dönemdir. İslam Medeniyeti´ndeki düşünce ve ilmi alanlara olan hassasiyet, felsefi ve bilimsel kültürün inşasında önemlidir. Bu bilimsel ve felsefi kültür, Osmanlı Devleti içinde köklü bir mirastır. XII. yüzyıldan itibaren Batı´daki bilimsel ilerleme ve keşiflere bağlı olarak gelişen ticari büyüme, İslam Dünyası´ndaki ilmi ilginin zayıflaması, askeri ve siyasi başarısızlıkların XIX. yüzyıla kadar İslamlılık-Osmanlı ekseninde bilimsel ve felsefi krize neden oluşu, Batı´nın baskısı altında içtimai ve iktisadi alanlardaki aksaklıklar Osmanlı entelektüel hayatını yeni bilim ve yeni felsefe arayışına itmiştir. Çalışmada, Osmanlı´da tarihsel koşullar ve dünya algısı etrafında yeni bilim ve felsefe arayışının altında yatan nedenler ve zoraki felsefenin oluşumu tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslam Medeniyeti, Osmanlı Devleti, Bilim, Felsefe, Çağdaşlaşma, Osmanlı Aydını, Batı ve Batı´daki Gelişmeler.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_340


The Effects of Social and Economic Life of the Ottoman Empire on Science and Philosophy between 16th-19th Centuries

The Classical Islamic Period (750-1250) of several scientific and philosophical achievements is a period during which many Greek-Indian works, produced in the prior civilization centers, were translated into Arabic, interpreted and original works were thereby reached out. The deep sensitivity of the Islamic Civilization towards intellectual and scientific fields is essential in building up a philosophical and scientific culture. This philosophical and scientific culture is a deep rooted heritage within the Ottoman Empire. The significant commercial growth of the West since the 7th century thanks to the scientific developments and the explorations, the dramatic decrease of the Islamic World´s interest on scientific issues, the outbreak of a scientific and philosophical crisis over the Islam-Ottoman axis until the 19th century due to the military and political failures and the occurrence of hitches in the social and economic fields under the West´s pressure led the Ottoman intellectual life to a search for a new science and a new philosophy. In this study, the reasons behind the search for a new science and a new philosophy and the emergence of the forced philosophy is discussed paying special attention to the historical conditions and the world view of the Ottoman Empire.

Keywords: Islamic Civilization, Ottoman Empire, Science, Philosophy, Modernization, Ottoman Intellectuals, Wes

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_340


145