Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2399

Mehmet Ali Karaman ORCID Icon

OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE ASKER MAAŞ ÖDEMELERİNDE YAŞANAN AKSAMALAR VE SOSYAL SONUÇLARI

Osmanlı İmparatorluğu yeni toprakların fethedilme sürecinde kontrol altına alınan bölgelerde devlet otoritesinin hissettirilmesi için adalet mekanizmasıyla birlikte güçlü bir askeri teşkilatlanma kurmuş, bu sayede kalıcı egemenlik sürdürülebilir kılınmıştır. Kuruluş dönemlerinde ve sonrasında devlet mekanizmasının en önemli unsuru olan Osmanlı askeri sistemlerini aktif tutmak askerlerin maddi açıdan ciddi anlamda desteklenmesi ile mümkün olmuştur. Gerileme döneminde devlet ekonomisin bozulması ile birlikte ordu yapısındaki olumsuz gelişmeler paralellik arz ettiği gibi bu durum her geçen yüz yılda daha da büyük sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mevcut çalışma içerisinde Osmanlı askeri yapısındaki unsurların maddi olanakları ele alınacaktır. Ordu mensuplarının gelir kalemlerinin temel özellikleri incelendiği gibi, dağılma döneminde yaşanılan aksaklıklar ve toplumsal yansımaları irdelenecektir. Osmanlı Arşiv Vesikaları başta olmak üzere dönemin kronikleri, hatıratlar, basın yayın organları ve bu alanda yapılan çalışmalar doğrultusunda asker maaşları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Osmanlı Zabitleri, Asker Maaşları, Asker Aileleri, Sosyal Hayat

10.9737/historystudies.1264729


DISRUPTIONS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF SOLDIERS SALARY PAYMENTS IN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE

In the process of conquering foreign lands sovereignty was made sustainable by means of a strong military organization along with the justice mechanism in order to make the state authority felt in the areas under control. Keeping the Ottoman military systems active which was the most important element of state mechanism in terms of establishment and following, was possible with the serious financial support of the soldiers. In the period of regression the deterioration of the state economy and unfavourable developments in the army structure were paralleled and this situation induced emergence of greater problems every passing century. In the current study, financial possibilities of the constituents in the Ottoman military structure will be discussed. Basic qualifications of the revenue items of the army members will be examined as well as the problems experienced in the period of disintegration and their social reflections. Particularly Ottoman archieve documents, chronicles of the period, reminiscences, media organs and the studies carried out in this field, soldiers’ salaries will be discussed.

Keywords: II. Constitutional Monarchy, Ottoman officers, Soldiers’ salaries, Soldiers’ families, public life

10.9737/historystudies.1264729

Sayfa Aralığı: 543-568


Atıf İçin

Mehmet Ali Karaman, “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Asker Maaş Ödemelerinde Yaşanan Aksamalar ve Sosyal Sonuçları”, History Studies, 15/3, Ağustos 2023, s. 451-466.


560