International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ali Duran - Necati Cemaloğlu
A Historical-Biographical Analysis of A Successful Educational Leader: İsmail Hakkı Tonguç
 
The purpose of this article was to make a historical-biographical analysis of İsmail Hakkı Tonguç, who was the General Director of Elementary and Early Childhood Education (İlk Tedrisat Umum Müdürü) in the Ministry of Education (Maarif Vekilliği) in Turkey between 1935-1946. Being a qualitative one, this research was designed as a document analysis research, which draws data on the archieve content memories, books, and current literature. İsmail Hakkı Tonguç was a historical successful educational leader who focused his efforts on providing equal educational opportunities and contributing the modernization process of Republic of Turkey. The basic premise of this research was to address the successful educational leadership of him from a historical perspective rather than centering him at the center of the debates on the Village Institutes. Following the content analysis, it was concluded that İsmail Hakkı Tonguç can be considered as both an intellectual educational leader of his age, and a man of the public who cared about his nation’s children. Through his educational leadership philosopy, İsmail Hakkı Tonguç added much to Turkish Education System through collaboration of other important figures, such as Hasan Ali Yücel. İsmail Hakkı Tonguç can be considered as paternalist, social justice, transformative, instructional, charismatic, visionary, moral/ethical, democratic, transactional and servant leader.

Anahtar Kelimeler: Historical-Educational Leadership, Tonguç, The Village Institutes, Success, Moral

DOI Number: 10.9737/hist.2020.896

İsmail Hakkı Tonguç: Başarılı Bir Eğitim Liderinin Tarihsel-Biyografi Analizi
 
Bu araştırmanın amacı 1935-1946 yılları arasında Maarif Vekilliği İlk Tedrisat Umum Müdürü olan İsmail Hakkı Tonguç’un tarihsel biyografi analizini yaparak, başarılı bir eğitim liderinin tutum ve davranışlarına yönelik tarihsel çerçeveden günümüz ve gelecek için bazı çıkarımlar elde etmektir. Nitel araştırma modellerinden döküman analiz yöntemi ile desenlenen bu araştırmanın verileri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi, Tonguç’un kendi kitapları, literatürdeki araştırma ve hakkında yazılan diğer kitaplara dayalıdır. İsmail Hakkı Tonguç Türkiye Cumhuriyeti’nin mdoernleşme sürecine ve özellikle köylerdeki öğrencilerin eşit eğitim fırsatlarına erişebilmesi için çaba harcamış tarihi başarılı bir eğitim lideridir. Bu araştırmada İsmail Hakkı Tonguç Köy Enstitüleri bağlamında incelenmekten ziyade, yakın tarihimizde yer almış başarılı bir eğitim lideri yönü ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi sonucu elde edilen bulgularda, Tonguç’un kendi döneminde başarılı bir entelektüel olduğu ve vatan evlatları için paternalist, dönüşümcü, sosyal adalet, karizmatik başta olmak üzere pek çok liderlik davranışı sergilediği sonucu elde edilmiştir. Tonguç, Hasan Âli Yücel başta olmak üzere birçok önemli meslektaşı ile birlikte Türk Eğitim Sistemi’ne katkı yapmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, İsmail Hakkı Tonguç, paternalist, sosyal adalet, dönüşümcü, öğretimsel, karizmatik, vizyoner, ahlaki/etik, demokratik, işlemci ve hizmetkâr lider olarak değerlendirilebilir.

Keywords: Tarihi-Eğitimsel Liderlik, Tonguç, Köy Enstitüleri, Başarı, Ahlak

DOI Number: 10.9737/hist.2020.896

Tam MetinDetay