International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Mine Demir - Abdülkadir Erçin
Bartın’ın Ticari Hayatına Yön Veren Bedosaki Ailesinin Karıştığı Yolsuzluklar (1890-1905)
 
Cevahircioğlu Bedosaki, 19. yüzyılın sonlarında Niğde bölgesinden gelerek Bartın’a yerleşen ve Bartın çevresinde ticari faaliyetlerde bulunan Rum tebaasına mensup bir tüccardır. Amasra’da ilk maden ocaklarını işletmeye açan, Batı Karadeniz bölgesinde 14 maden ocağını işleten ve kereste ticareti sayesinde bölgenin ileri gelen zenginlerinin başında gelmekteydi. Bedosaki Efendi Bartın’dan Zonguldak’a kadar uzanan ticari faaliyetlerini damatları Sarafim ve Kuço ile kâtibi Yazıcı Bodos’la birlikte yürüttü. Bedosaki ailesi gerek sağladıkları istihdam olanakları gerekse yeni yaşam şartlarını şehre taşımaları bakımından Bartın’ın gelişmesinde önemli paya sahipti. Yerel idareciler ve tüccarlar ile kurmuş olduğu ilişkiler sayesinde kendisine yeni ortaklar edinen ailenin, 19. yüzyılın sonlarından itibaren kereste ve maden işleri hızlı bir gelişme gösterdi. Ancak bu gelişmeler çeşitli sorunları da beraberinde getirdi. 1890-1905 yılları arasında artan ticari faaliyetlerle beraber ailenin adı sık sık yolsuzluk ve usulsüzlüklerle anılmaya başladı. Yöneltilen suçlamaların çoğu yerel idarecilerinin Cevahircioğlu Bedosaki’nin ticari faaliyetlerinde gösterdikleri kayırmacı tavırdan kaynaklanmaktaydı. Bu çalışmada Bedosaki ailesinin adının karıştığı yolsuzluk olayları, yerel idarecilerle kurdukları ilişki ağı çerçevesinde ele alınmaktadır. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı taşrasında gerçekleşen ve on beş yıllık sürede aynı kişi etrafında devam eden yolsuzluk olayları karşısında merkezi yönetimin yaklaşımının seyrine dair değerlendirmeler yapılmıştır. Osmanlı arşiv belgeleri ile konuyla ilgili araştırmalardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cevahircioğlu Bedosaki, Bartın, Tanzimat dönemi, yolsuzluk, kereste ticareti

DOI Number: 10.9737/hist.2020.893

Corruptıons of Bedosakı Famıly Which Shapes Bartın's Commercıal Lıfe (1890-1905)
 
Cevahircioğlu Bedosaki is a member of the Greek nation that came from the Niğde region in the late 19th century and settled in Bartın. He carried out commercial activities in and around Bartın. Bedosaki opened its first mines in Amasra, operated 14 mines in western black sea regionand became rich in the region thanks to the timber trade. He carried out his commercial activities together with his groom Sarafim and Kuço and his secretary Yazıcı Bodos. The Bedosaki family had an important share in the development of Bartın both in terms of the employment opportunities they provided and the new living conditions brought to the city. The family has grown timber and mining trade since the late 19th century, thanks to its partnership with local administrators and traders. However, these developments brought with it various problems. With the increasing commercial activities of Bedosakis between 1890-1905, the name of the family began to be mentioned with frequent corruption and irregularities. Most of the charges stemmed from the local administrators' recognition of tolerance in Bedosaki's commercial activities. In this study, corruption events involving the name of the Bedosaki family will be handled within the framework of the relationship network they have established with local administrators. In the face of corruption events that took place in the Ottoman provinces in the late 19th century and continued around the same person in a period of fifteen years, inferences will be made regarding the course of the central government's approach.

Keywords: Cevahircioğlu Bedosaki, Bartın, Tanzimat period, corruption, timber trade

DOI Number: 10.9737/hist.2020.893

Tam MetinDetay