International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Gülnar Kara
Bilinmeyen Bir Hun Prensi Jin Midi
 
Asya Hunlarının varoluşundan yıkılışına kadarki siyasî tarihi Çin kültür dairesi ile etkileşim içinde geçmiştir ve o kültürün gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Tarih boyunca farklı dönemlerde her iki milletten de karşı tarafa geçmiş ve hizmet vermiş önemli şahsiyetlerin bulunduğu tarihî bir hakikattir. Bunlardan birisi de aslen Hun veliaht prensi iken Han Hanedanı’na esir düşerek, sonrasında asaleti ve dürüstlüğü ile Han imparatoru Wu’nun sevgisini kazanmış, devlette yüksek mevkilere gelmiş olan Jin Midi’dir. Onun neslinden gelenler sonraki dönemlerde de isimlerinden söz ettirmiştir. Günümüzde de Jin soyadını taşıyan farklı ülkeden insanlar ecdadı olarak gördükleri Jin Midi’yi hatırlamaya devam etmektelerdir. Bu çalışmada neslinden önemli komutanlar ve devlet adamları çıkan ve Çin tarihinde önemli bir yer edinen Jin Midi’nin hayat serüveni Çin tarihî kayıtları ışığında araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Han Hanedanı, Asya Hunları, Jin Midi, Xiutu Beyi, Jin Sülalesi.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.904

Jin Midi: An Unknown Hun Prince
 
The political history of the Asian Huns from the existence to its collapse was in interaction with the Chinese cultural circle and played a major role in the development of that culture. It is a historical fact that there are important figures that have passed and served to the other side from both nations at different times throughout history. One of them is Jin Midi, who was originally captured in the Han Dynasty when he was the crown prince of Hun, and then gained the love of the Han emperor Wu with his nobility and honesty and came to high positions in the state. His descendants made a name for themselves in later periods. Today, people from different countries carrying the surname Jin continue to remember Jin Midi, who they see as their ancestry. In this study, the life adventure of Jin Midi, which has an important place in the history of China, will be investigated in the light of Chinese historical records.

Keywords: Han Dynasty, Asian Huns, Jin Midi, Xiutu Wang, Jin Family.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.904

Tam MetinDetay