International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 1  Alan: Tarih

Ü. Gülsüm Polat
Cepheden Haber Var: Edmund Candler ve Mezopotamya Seferi (1916-1918)
 
I. Dünya Savaşı sırasında orduların mobilizasyonu, sevk ve harekatın işleyişi basının işlediği konulardan olmuştur. Bu haberlerde sivil halkın olan bitenden haberdar olması belirli biçimlerde kısıtlanmış ya da karartılmıştır. Sansür uygulamaları hemen her ülkede birbirinden farklı şekilde yürütülürken İngiliz savaş basını ve bu bağlamda The Times okuyucu kitlesinin beklentisini karşılayacak haberleri ilgili kısıtlamaların dışına –çoğu kez- çıkmadan vermiştir. Savaş muhabirlerinin cephenin yıkıcı manzaralarını sivillere, gazete merkezlerine tüm çıplaklığıyla aktarması her ne kadar mümkün değilse de 1915 sonundan itibaren muhabirlerin cephe haberleri gazetelerde yer almaya başlamıştır. Bunlardan birisi olan ve Britanya İmparatorluğu’nun doğu hakkında oldukça tecrübeli bir isim olarak çeşitli şekillerde hizmetinde bulunan Edmund Candler’in The Times gazetesinde neşrettiği ve 1916 başı ile 1918 Mayısı arasını kapsayan yazıları bu çalışmada incelenmektedir. Candler’in Hint Seferi kuvvetleri ile yaşadığı tecrübe Osmanlı Devleti’nin Irak harekatının en kritik muharebeleri ve askeri gelişmelerini de kapsadığı için önemlidir. Bu anlamda çalışma hem İngiltere’nin savaş basını ve uygulamaları ile tespitleri hem de Kut zaferini de içine alan Irak’taki İngiliz-Osmanlı mücadelesinin seyrini ele alarak değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ana kaynağını dönemin İngiliz basını, başta The Times gazetesi, Edmund Candler’in hatıratı, diğer telif-tetkik eserler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Edmund Candler, Mezopotamya Seferber Kuvvetleri, İngiliz basını, The Times

DOI Number: 10.9737/hist.2020.829

News From The Front: Edmund Candler and Mesopotamia Campaign (1916-1918)
 
The mobilization, dispatch and the running of the campaign of the armies were the subjects that covered the press during the First World War. In these news reports, the information that is conveyed to the civil population about the war was restricted or obscured in certain ways. While censorship practices applied differently almost in each country, English war press and The Times -usually- reported the news which would satisfy the expectations of the audience without acting against the related restrictions. Although it is not possible to convey the devastating scenes of the front line to the newspaper agencies by the war correspondents, the news of the front started to cover the newspapers from the end of 1915. The reports which were published in The Times and covered the period between the beginning of 1916 and the May of 1918 by Edmund Candler who was one of these correspondents and served to British Empire in various ways as an experienced person about the east were examined in this research. Candler's experience with the forces of the Indian Campaign is important since it covers the most critical combats and military developments of the Ottoman Empire in the Iraq campaign. In this sense, the research evaluates both the war media and practices of England with findings and the course of the battle of English-Ottoman in Iraq which includes the Kut victory. In this context, the main sources of the research consist of English press, The Times newspaper, memoirs of Edmund Candler and other compilation-investigation works.

Keywords: Edmund Candler, Mesopotamia Mobilized Forces, English Press, The Times

DOI Number: 10.9737/hist.2020.829

Tam MetinDetay