International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 5  Alan: Tarih

Necdet Aysal - Ahmet Avcı
Cumhuriyet Döneminde Kültürel Değişimin Bir Simgesi: Ankara Etnografya Müzesi
 
Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında taşıyıcılık yapan, geçmişin hatıralarını saklayıp teşhir eden ve bunları bilimsel olarak tanıtan kurumlardır. İmparatorluktan bir ulus devlete dönüşen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında başkent Ankara’da temelleri atılan Etnografya Müzesi, kültürel ve mimari değişimin bir simgesi olmuştur. Milli kültür ve milli kimlik düşüncesi için gerekli olan bütün eşyayı bünyesinde barındıran müze binası, Atatürk’ün naaşına da uzunca bir süre ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmada başta Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi olmak üzere, birinci ve ikinci el kaynaklar ve basından yararlanılarak, Ankara Etnografya Müzesi’nin kuruluş süreci ele alınacak, Müze binasının yapımı ve tefrişi sırasında karşılaşılan zorluklar incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ankara Etnografya Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk, Gyula Meszaros, Hamit Zübeyr Koşay, Arif Hikmet Koyunoğlu, Nafiz Kotan.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.772

A Symbol of Cultural Change in the Republican Era: Ankara Ethnography Museum
 
Museums are the institutions that carry the carrier between the past and the future, store and display the memories of the past and introduce them scientifically. Which has become a nation-state in the early years of the Republic of Turkey from the Empire, the capital foundations were laid in Ankara Ethnography Museum, it has become a symbol of the cultural and architectural changes. The museum building, which contains all the necessary goods for the idea of national culture and national identity, has also hosted Atatürk's body for a long time. In this study, the establishment process of the Ankara Ethnography Museum will be discussed by using the first and second hand sources and the press, especially the Republican Archives of the Prime Ministry, and the difficulties encountered during the construction and furnishing of the museum building will be examined.

Keywords: Ankara Ethnography Museum, Mustafa Kemal Ataturk, Gyula Meszaros, Hamit Zubeyr Kosay, Arif Hikmet Koyunoglu, Nafiz Kotan.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.772

Tam MetinDetay