International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 7  Alan: Tarih

Ramin Sadıgov
Karabağ Hanlığının Çarlık Rusyası’na İlhakı
 
1801 yılında Doğu Gürcüstan’ın ilhakından sonra Çarlık Rusyası’nın esas hedefi Azerbaycan hanlıkları olmuştur. Zira Rusya’nın amacı Hazar Denizi kıyılarına kadar olan bölgeyi tamamen ele geçirmekti. Lakin İran buna itiraz etmekteydi. İki devlet bölgeye hakim olmak için 1804-1813 yılları arasında savaştılar. Bu savaşların sonucunda Azerbaycan hanlıklarının bazıları İran tehditlerinden korunmak için Rusya himayesini kabul ettiler. Kabul etmeyenler ise Rusya tarafından işgal edildi. İran tehdidi dolayısıyla Rusya himayesini kabul eden hanlıklardan biri de Karabağ Hanlığıydı. Bu çalışmada Karabağ Hanlığının Rusya’ya ilhakı süreci değerlendirilmiştir. Konunun araştırılması sırasında dönemin kaynak eserleri ve yayınlanmış arşiv belgeleri incelenmiş, Rusça yayınlanan tek gazete olan Kavkazya gazetesi taranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karabağ Hanlığı, Çarlık Rusyası, I. Aleksandr, Pavel Sisianov, Azerbaycan

DOI Number: 10.9737/hist.2018.656

Annexation of the Khanate of Karabakh to Tsarist Russia
 
After the annexation of East Georgia in 1801, the main target of Tsarist Russia was the Azerbaijani khanates. Because capturing of the whole region up to the shores of the Caspian Sea was the main target of Russia. However Iran was objected to this. The two states fought between 1804 and 1813 to rule the region. As a result of these wars, some of the Azerbaijani khanates accepted the Russian protection against Iranian threats. Those who disagree were occupied by Russia. One of the Khanates who accepted the Russian patronage because of the Iranian threat was the Khanate of Karabakh. In this study, the process of annexation of the Khanate of Karabakh to Russia was evaluated. During the investigation of the matter, the sources of the period and published archival documents were examined and Kavkazya newspaper, the only newspaper published in Russian, was scanned

Keywords: Karabakh Khanate, Tsarist Russia, I. Alexander, Pavel Sisianov, Azerbaijan

DOI Number: 10.9737/hist.2018.656

Tam MetinDetay