International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 7  Alan: Tarih

Ahmet Gözlü
Klasik Mit Dizgesinde Hayali İnsan Grupları ve Coğrafi Mekânlar
 
Genellikle kargaşanın, bunalımlı zamanların ve mutsuzluğun bir ürünü olan hayali bir yaşam ve hayali topluluklar, antikçağdan bu yana insanın düşlediği ve düşleyeceği bir olgu olmuştur. İnsanoğlunun uçsuz bucaksız düşünme ve hayal kurma yetisi, ilkçağlardan bu yana genellikle dertsiz, tasasız, acının ve kederin bulunmadığı, hastalıkların ve yaşlılığın olmadığı, ölümün dahi tatlı bir uykuya dalar gibi gerçekleştiği mutlu bir yaşam üzerine odaklanmıştır. Mutlu bir yaşama özlem duyan insan, zihinde çeşitli niteliklere sahip kurgusal halklar inşa etmiş ve hayal ettiği yaşamı düşlerinde yaşatmıştır. Hyperboreliler, Etiyopyalılar, Lotosyiyenler ve Phaiaklar bu hayali halklardan bazılarıdır. Belirli bir zamanda ve mekânda yaşayan bu kurgusal halklar, genellikle insanoğlunun sadece hayal gücü ile erişebildiği, çok uzak diyarlarda yaşayan (hayali coğrafi mekânlarda), tanrıların sevgisini kazanmış, çok uzun ömürlü ve zamanlarını neşe içinde geçiren hayali figürlerden oluşmaktadır. Bu çalışma; Klasik mit dizgesini (Antik Hellen) dokuyan önemli unsurlardan biri olan hayali insan gruplarını ve coğrafi mekânları tanıtmaya ve betimlemeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antikçağ, Hyperboreliler, Etiyopyalılar, Lotosyiyenler, Phaiaklar, Elysion Bölgesi.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.652

Imaginary Human Grups and Geographical Spaces in Classical Myth System
 
An imaginary life and imaginary communities, which are often a product of turmoil, depressed times and unhappiness, become a phenomenon that people have dreamed and dreamed of since antiquity. The ability of human beings to think and imagine immensely has focused on a happy life since the early ages, usually without suffering, carelessness, sorrow and sorrow, no illnesses and old age, A person who longs for a happy life has built fictional peoples with various qualities in their minds and has lived their dreams in their dreams. Hyperbores, Ethiopians, Lotoseater, and Phaiaks are some of these imaginary peoples. These fictional peoples, living in a certain time and place, are usually made up of fictitious figures who live in far away waters, gained the love of the gods, are very long-lived, and spend their time in joy, where only human beings can reach imagination. This study; attemps to introduce and describe imaginary peoples and geographıcal spaces one of the most important elements of classical (Ancient Hellen) mythology.

Keywords: Antiquity, Hyperbolies, Ethiopians, Lotoseaters, Phaiaks, Elysion Region.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.652

Tam MetinDetay